Ka kala vajab puhast vett, aga mitte ainult (Tartu)

26.11.2013

Meelis Tambets, MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus
Ettekanne käsitleb kalade elupaiganõudlust ja elupaikade parandamiseks tehtavaid töid Eestis.Paljud kalad vajavad eri eluetappidel – kudemiseks, talvitumiseks jne – erinevaid elupaiku ja võimalust nende vahel rännata. Eestis on elupaikade kvaliteedi ja rändevõimaluste parandamise osas mõndagi tehtud, palju on veel ka teha.

Mis on Peipsiga lahti? (Tartu)

26.11.2013

Külli Kangur, Eesti Maaülikooli vanemteadur
Eesti Maaülikooli vanemteadur Külli Kangur on koos Eesti ja Vene kolleegidega uurinud aastaid Euroopa suurima piiriveekogu, Peipsi järve seisundit. Konverentsil tuleb juttu, milline on järve kolme osa praegune ökoloogiline seisund võrrelduna paarikümne aasta taguse olukorraga.

Märgalade tähtsus ühiskonnale (Tartu)

26.11.2013

Elve Lode, PhD, vanemteadur, TLÜ Ökoloogia Instituut​
Üheks olulisemaks looduslikuks ressursiks Eestis on vesi, mille kvantitatiivseks näitajaks maastikus on märgalade olemasolu ja nende mitmekesisus. Sõltuvalt märgalade definitsioonist võib märgalade alla liigitada nii järved ja jõed koos üle-ujutatavate kaldapiirkondadega, kui ka mültunud ja soostunud maastikud. Maastikus selgelt eristuvatel märgaladel on aja jooksul koosmõjus veega omakorda tekkinud märgaladespetsiifiline keskkond ja funktsionaalsus, mida inimesed on aja jooksul õppinud kasutama või rakendama e. majandama. Kahjuks on märgalade mitmekülgne majandamine seotud ristuvate huvidega ühiskonnas, nagu näit. loodushoid ja kaevandamine. Viimasest tulenevalt on hakanud arenema ökosüsteemide teenustega tegelev suund, eesmärgiga ühelt poolt suurendada looduskeskkonna väärtushinnanguid ja teiselt poolt minimaliseerida erinevate majandamisviisidega kaasnevaid kahjusid.

Eesti vete seisund (Tartu)

26.11.2013

Rene Reisner, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
Ettekandes esitatakse ülevaade Eesti vete seisundist, seisundi hindamise võimalustest ja Eesti vete olukorrast võrreldes teiste Euroopa riikidega. Tuuakse välja peamised koormusallikad, mis vete seisundit halvendavad ja arutatakse võimaluste üle olukorda paremaks muuta.