Keskkonnasõbralik korteriühistu

Nimi:Keskkonnasõbralik korteriühistu
Kirjeldus:

Õppematerjal keskkonnaalaseks täiendõppeks täiskasvanutele, eelkõige suunatud kortermajade elanikele.

Õppematerjali autor:Eesti Korteriühistute Liit ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Failid: