Kestlik areng 2030. Roheline Kool

Nimi:Kestlik areng 2030. Roheline Kool
Kirjeldus:

Õppematerjal ÜRO kestliku (säästva) arengu eesmärkidest on koostatud Rohelise kooli programmi koolidele.
Õppematerjal sobib kasutamiseks 7.-12.klasside õpilastega lõimituna erinevatesse õppeainetesse ning eraldi 35-tunnise valikainena “Kestlik areng”. Eesmärgiks on tutvustada ÜRO kestliku arengu eesmärke ja algatada arutelu.

Link: http://hared.ee/sdgjuhised

Õppematerjali autor:Georg Aher, Helen Tuusti, Martin Aher, Urmas Lekk
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maailmaruum
Nutiseadmed
Putukad
Põllumajandus
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Failid:
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:21.03.2019


Logi sisse