Projekti “Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused” uurimusliku õppe materjalid

Nimi:Projekti “Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused” uurimusliku õppe materjalid
Kirjeldus:

Uurimusliku õppe projekt „Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused” toimus 2011. aasta veebruarist kuni 2012. aasta aprillini. Projekti koordineeris Keskkonnaamet ja sellest võttis osa 43 kooli üle Eesti.

Projekti eesmärgiks oli uurida koolilähedase veekogu (jõgi, järv) seisundit ja veekogu rolli inimasustuse kujunemisel, kultuuripärandis, majanduses minevikus, olevikus ja tulevikus. Vastavalt gümnaasiumi uuele riiklikule õppekavale tuleb igal gümnasistil kirjutada uurimistöö. Projekt pakkus võimaluse kooliõpilastele koguda andmeid uurimistöö kirjutamiseks, õppida märkama seoseid, süvendada nii õpilastevahelist kui ka aineõpetajate vahelist koostööd. Osalejad valiti koolide motivatsioonikirjade alusel.
Projekti tegevused. Projekti raames uurisid õpilasrühmad koolilähedase veekogu seisundit ning veekogu rolli inimeste elus.
Projekti alguses toimus 4 sissejuhatavat seminari eri piirkondades ning projekt lõppes konverentsiga.
Vaatluste läbiviimiseks koostati ekspertide poolt neli vaatlusjuhendit ja kuus küsimustikku ning abimaterjalid veeselgrootute ja veetaimede määramiseks. Vaatlusjuhendid, mille alusel õpilased viisid läbi uuringuid, olid: minu kodukoha veekogu majanduslikud väärtused, minu kodukoha veekogu kultuurilised väärtused, veekogu kirjeldus, seisu-ja vooluveekogude taimestiku uuringud ja veeselgrootute uuring, veekogu kvaliteedi ja elustiku uuring. Esimest kolme küsimustikku tuli täita üks kord uurimisperioodil (mai-november 2011), veetaimi ja veeselgrootuid uuriti kolm korda (juunis, juulis ja augustis) ning veekogu kvaliteedi ja elustiku uuringu küsimustikku täideti üle nädala, 15 korda vaatlusperioodil. Veeuuringute läbiviimiseks said koolid õppevahendite  komplektid.

Kogumiku vaatlustulemustest koostas Reet Kristian
Kujundus ja trükk: AS Ecoprint
Keskkonnaamet 2012
Roheline Trükis
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Õppeprogramm:
Teemad:Kooslused
Loomad
Taimed
Vesi
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Litsents:lihtlitsents
Keel:Eesti keel
Failid: Minu_kodukoha_veekogu_kokkuvote
Veekogudes_elavaid_selgrootuid_maaramistabel
TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES4_maaramistabel
TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES3_maaramistabel
TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES2_maaramistabel
TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES1_maaramistabel
VEES_LAHUSTUNUD_HAPNIKU_MRAMINE_WINKLERI_MEETODIL
Veekogude_suurtaimestikust_Aime_Maemets
MINU_KODUKOHA_VEEKOGU_BIOLOOGILISED.._Vaike_Pommer
VEEKVALITEEDI_JA_ELUSTIKU_UURING_tooleht
VEEKOGU_MAJANDUSLIKUD_VAARTUSED_kysimustik
VEEKOGU_MAJANDUSLIKUD_VAARTUSED_juhend
VEEKOGU_KULTUURILISED_VAARTUSED_juhend
VEEKOGU_KULTUURILISED_VAARTUSED__kysimustik
VEEKOGU_KIRJELDUS__tooleht
VEEKOGU_BIOLOOGILISED_VAARTUSED_juhend
TAIMESTIKU_UURING_juhend
TAIMESTIKU_UURING___tooleht
SELGROOTUTE_UURING-_tooleht
Õppeprogrammid:
Viimati muudetud:23.11.2016


Logi sisse