Projekti “Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused” uurimusliku õppe materjalid

Nimi:Projekti “Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused” uurimusliku õppe materjalid
Kirjeldus:

Uurimusliku õppe projekt „Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused” toimus 2011. aasta veebruarist kuni 2012. aasta aprillini. Projekti koordineeris Keskkonnaamet ja sellest võttis osa 43 kooli üle Eesti.

Projekti eesmärgiks oli uurida koolilähedase veekogu (jõgi, järv) seisundit ja veekogu rolli inimasustuse kujunemisel, kultuuripärandis, majanduses minevikus, olevikus ja tulevikus. Vastavalt gümnaasiumi uuele riiklikule õppekavale tuleb igal gümnasistil kirjutada uurimistöö. Projekt pakkus võimaluse kooliõpilastele koguda andmeid uurimistöö kirjutamiseks, õppida märkama seoseid, süvendada nii õpilastevahelist kui ka aineõpetajate vahelist koostööd. Osalejad valiti koolide motivatsioonikirjade alusel.
Projekti tegevused. Projekti raames uurisid õpilasrühmad koolilähedase veekogu seisundit ning veekogu rolli inimeste elus.
Projekti alguses toimus 4 sissejuhatavat seminari eri piirkondades ning projekt lõppes konverentsiga.
Vaatluste läbiviimiseks koostati ekspertide poolt neli vaatlusjuhendit ja kuus küsimustikku ning abimaterjalid veeselgrootute ja veetaimede määramiseks. Vaatlusjuhendid, mille alusel õpilased viisid läbi uuringuid, olid: minu kodukoha veekogu majanduslikud väärtused, minu kodukoha veekogu kultuurilised väärtused, veekogu kirjeldus, seisu-ja vooluveekogude taimestiku uuringud ja veeselgrootute uuring, veekogu kvaliteedi ja elustiku uuring. Esimest kolme küsimustikku tuli täita üks kord uurimisperioodil (mai-november 2011), veetaimi ja veeselgrootuid uuriti kolm korda (juunis, juulis ja augustis) ning veekogu kvaliteedi ja elustiku uuringu küsimustikku täideti üle nädala, 15 korda vaatlusperioodil. Veeuuringute läbiviimiseks said koolid õppevahendite  komplektid.

Kogumiku vaatlustulemustest koostas Reet Kristian
Kujundus ja trükk: AS Ecoprint
Keskkonnaamet 2012
Roheline Trükis
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Õppematerjali autor:Keskkonnaamet
Õppeprogramm:
Keel:Eesti keel
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Loomad
Taimed
Vesi
Failid: