Veeteemaline õpimapp

Nimi:Veeteemaline õpimapp
Kirjeldus:

Veeteemaline õpimapp on Keskkonnaameti tellimusel valminud õppematerjal, mis koondab teemad alates vee kaitsest ja kasutamisest kuni reovee puhastamiseni.

Veemapi peatükid sisaldavad terviklikku infot Eesti põhja- ja pinnaveest, samuti vee kasutuse, reostusallikate ning reovee puhastamise kohta. Eraldi peatükk keskendub vee säilitamisele ja sellele, miks see oluline on – mis on vee jalajälg ja kuidas seda arvutatakse. Iga teemat illustreerivad joonised, kaardid ning autorite fotod.
Õpimapp on allalaetav ka pdf-formaadis ning see sisaldab kolmele vanuseastmele koostatud töölehti.

Õppemapi veebilahenduses olevast kaardirakendusest leiad infot Eesti vesikondade, jõgede, järvede, nitraaditundliku ja üleujutusohuga alade ning reoveepuhastusjaamade kohta. Viktoriinis saad testida oma veealaseid teadmisi.

Õpimapp on hea abimaterjal veeteema tutvustamisel koolides ja keskkonnahariduskeskustes, suunates meid käituma keskkonnateadliku veetarbijana ning väärtustama loodusressursse säästvat eluviisi.

Õppematerjali autor:Arne Ader ja Urmast Tartes
Õppeprogramm:
Litsents:lihtlitsents
Sihtgrupp:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Vesi
Failid: