Bakterid igapäevaelus

Nimi:Bakterid igapäevaelus
Kirjeldus:

Eesmärk: Õpilane:

  1. on korranud bakteriraku erinevusi eukarüootse rakuga võrreldes;
  2. on tutvunud lihtsamate bakterite leviku uurimise meetoditega;
  3. teadvustab bakterite kohalolekut ja tähtsust keskkonnas.

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete põhjal.

Seos ainekavaga: põhikooli bioloogia ainekava – mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid; gümnaasiumi bioloogia ainekava – viirused ja bakterid.

Programmi käik: Programm koosneb kahest osast:

  1. osa 1×45 min toimub vastavas koolis kohapeal. Sissejuhatus – ülevaatlik tutvustus bakterite riigiga. Loodusmaja õpetaja (või videojuhend), esitleb lühikest söötmete ettevalmistamist ja nende säilitamist. Selgitab proovivõtu tehnikat ning proovide kasvamise protsessi. Klass võtab proovid varem valmis mõeldud kohtadest (pindadelt ja õhust). Osa proove tuleb toimetada kasvatamiseks Loodusmajja, ülejäänud võivad jääda kasvama kooli (toatemperatuuril), kui on tagatud vastavad tingimused (turvalisus).
  2. osa 2×45 min toimub Pernova Loodusmajas. Proovidele kasvanud kolooniate vaatlemine, loendamine, järelduste tegemine (erinevate pindade ja ruumide puhtuse kohta). Preparaadi valmistamine ja vaatlemine mikroskoobiga. Programmi 1 ja 2 osa vahele peab jääma 2 päeva (proovide kasvamise aeg).

Vahendid: autoklaav, kasvatuskapp, söötmed, söötmetassid, proovivõtutikud, prepareerimisvahendid, mikroskoop

Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Registreerimine: admin@pernova.ee või tel 44 01055

Lisainfo: Õpetaja on tutvunud programmi sisu ja eesmärkidega. Kõik kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi aktiivselt osa võtma. Jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, näitavad õpilaste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid.

Otsingusõnad: bakter, söötmed, mikroskoop, autoklaav, ainurakne

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:kodukool, Pernova Hariduskeskus
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Õpetaja on tutvunud programmi sisu ja eesmärkidega. Kõik kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi aktiivselt osa võtma. Jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, näitavad õpilaste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kadri Kilusk ja Mari Sisask
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Loodusseadused
Õhk
Seened
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september - mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:22.02.2018


Logi sisse