Aardejaht Käsmus

Nimi:Aardejaht Käsmus
Kirjeldus:

Programmi üldkirjeldus

Aardejaht on seikluslikku laadi maastikumäng, mille käigus õpitakse kaarti kasutama ja saadakse teada, kuidas kasutada maastikul liikumisel kompassi. Mäng õpetab looduses hakkamasaamist kaasaegsetest tehnilistest vahenditest sõltumatult. Samuti arendab programm tähelepanuvõimet ja meeskonnatöö oskusi. Kuna programm toimub looduses, siis tuleb selle käigus märgata ka erinevaid looduselemente ja olla keskkonnahoidlik.

Õpieesmärk: õpilane oskab maastikul liikuda kaardi ja kompassi abil, tegutseda meeskonnas, kuulata kaaslaste arvamusi, selgitada oma seisukohti. Õpilane tunneb looduses liikumise reegleid, kuidas käituda keskkonnahoidlikult ja ise mitte ohtu sattuda. Õpilane märkab ümbritsevat loodust, oskab aru saada seostest erinevate nähtuste vahel, oskab esitada küsimusi. Programmi üldeesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: orienteerumisõpe, avastusõpe, vaatlused

Seos riikliku õppekavaga:  III kooliaste bioloogia: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia: 2.3.4.1. kaardiõpetus; gümnaasium: 2.1.4.4. Evolutsioon ja ökoloogia.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Looduses, Käsmu poolsaarel
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Seljas peaksid olema ilmastikule vastavad riided, jalas mugavad, veekindlad jalanõud, kaasas võiks olla jook ja võileib.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Tasuline, hind 150 eurot klassi kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Kivimid
Kultuuriline identiteet
Maastikud
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg: Parim aeg on septembrist detsembrini ja aprillist juunini, kuid ilmastikuolude sobivuse korral saab programmi läbi viia aastaringselt.
Sisestamise kuupäev:02.02.2016


Logi sisse