Aruteluprogramm – mis toimub Eesti metsaga?

Nimi:Aruteluprogramm – mis toimub Eesti metsaga?
Kirjeldus:

Programmi eesmärk: õpilased oskavad leida kirjalikest materjalidest vajaliku info, näevad probleemi erinevaid tahkusid, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti esitada ning kaitsta, pidada läbirääkimisi, teha koostööd. Õpilased saavad uusi teadmisi metsa kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab metsaga seonduvaid probleeme ja erinevate huvigruppide seisukohti selles. Seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks – metsaga seotud erinevateks huvigruppideks, igal huvigrupil on erinevad eesmärgid, soovid ja ootused. Igale grupile tutvustatakse lühidalt konkreetse grupi huvisid, teaduslikke seisukohti, mis haakuvad konkreetse huvigrupi seisukohtadega ning jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupiliikmed saavad tutvuda. Seejärel läheb igast grupist üks inimene kaitsma oma grupi huvisid teise töögruppi. Lõpuks esitavad kõik töögrupid tulemuse, milles nad kokkuleppele jõudsid ja räägivad, kuidas nad selleni jõudsid. Lõpus teeb juhendaja kokkuvõtte ja esitab teaduslikud seisukohad probleemi kohta.

Tagasiside: juhendaja annab klassile pärast programmi lõppu tagasisidet programmi toimumise ja tulemuste kohta.

Seos riikliku õppekavaga – bioloogia:  evolutsioon ja ökoloogia, ökoloogia, keskkonnakaitse; geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Kasutatavad õppemeetodid: hariduslik rollimäng, grupitöö.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:Klassiruum
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Klassile saadetakse tutvumiseks materjali, mis tuleks enne programmi päeva õpilastele edastada.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld loodusainete magister
Maksumus:150 eurot klassi kohta Tallinnas, väljaspool Tallinnat 200 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Elekter
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Meeled ja taju
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Talvel - novembrist märtsini.
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse