Lahemaa joad ja karst

Nimi:Lahemaa joad ja karst
Kirjeldus:

Programmi toimumise koht: programm toimub 3 Lahemaa joa juures – Nõmmeveski, Vasaristi ja Joaveski. Programmi käigus vaadeldakse jugasid, kanjonorgu, karstinähtusi, hüdroelektrijaama ja puupapivabriku varemeid, kalatreppi, taimestikku. Ühe joa juurest teise juurde sõidetakse bussiga. Programm on turvaline, kuna juhendaja läbib kogu raja koos grupiga, turvalisuse suurendamisse kaasatakse ka õpetajad.

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega.

Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad, mis on karstinähtused, kuidas tekivad kanjonorud, miks on tarvis kalatreppe ja kuidas need toimivad. Õpilased teavad, kuidas inimesed on veejõudu kasutanud, kuidas töötavad vee jõudu kasutavad vabrikud, samuti, missuguseid keskkonnaprobleeme veejõu kasutamine kaasa võib tuua.  Õpilased teavad, missugused ohustatud taimeliigid kasvavad Nõmmeveski kanjonorus.

Programmi kirjeldus:õpilased lähevad koos juhendajaga Lahemaa jugade juurde.
Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse töölehel olevatele küsimustele – vastuseid leitakse
loodusest, infotahvlitelt, internetist ja vestlusest juhendajaga. Parimad saavad auhinnad.
Teemad on: jõed, vee jõu kasutamine, karst, loomad, taimed ja võimalikud keskkonnariskid.

Tagasiside: vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva
kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga
koolis edasi minna.

Kasutatavad õppemeetodid: – aktiivõpe, õuesõpe, avastusõpe

Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste – jõgi ja järv. vesi kui elukeskkond.  Vesi kui aine, vee kasutamine. III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed ökosüsteemides, kohastumine. Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse, selgroogsete loomade tunnused;  Geograafia: geoloogia, veestik, füüsika: mehaanika.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):4 tundi
Läbiviimise koht:Õppeprogramm viiakse läbi vabas õhus, Joaveski, Nõmmeveski ja Vasaristi joa juures
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Väga olulised on mugavad ja soojad, võimalusel veekindlad jalanõud ja riided.
Riietus võiks olla kihiline, et vajadusel saaks midagi vähemaks võtta. Kilekeep võiks ka kaasas olla. Söögiks võileib ja jook võiksid ka kaasas olla, sest metsast midagi osta ei saa.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool
Maksumus:Hind 150 eurot klassi kohta. Bussi hind Tallinnast 280 eurot.
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Elekter
jätkusuutlik areng
kasvuhoonegaasid
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
säästva arengu eesmärgid
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:Parim aeg programmi läbiviimiseks on aprill - mai ja september - oktoober.
Sisestamise kuupäev:22.01.2016


Logi sisse