Avastame veejõudu

Nimi:Avastame veejõudu
Kirjeldus:

Programmi üldkirjeldus:

Õppekäigu eesmärk on näha vee jõudu ja saada teada, kuidas seda inimese teenistusse rakendada, tõsta õpilaste teadlikkust inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased vaatlevad koos juhendajaga kolme juga – Nõmmeveski, Vasaristi ja Joaveski, Nõmmeveski kanjonorgu, koos hüdroelektrijaama varemetega, Joaveski kunagist puupapivabrikut. Räägivad vee jõust, selle kasutamisest inimeste poolt, vee-elustikust, karstinähtustest ja paljust muust. Õpilased käivad koos juhendajaga jugade juures ja täidavad töölehti. Ühe joa juurest teise juurde sõidetakse bussiga.

Eesmärk teises kooliastmes: näha loodust kui terviksüsteemi ning inimest selle osana, näidata, kuidas inimene saab looduses toimuvat enda hüvanguks kasutada. Saada selgemaks jõgedega seostuvad mõisted. Kolmandas kooliastmes on eesmärgiks näha seoseid elus- ja eluta looduse vahel, saada aru loodusliku tasakaalu kujunemisest ökosüsteemides, hinnata inimtegevuse mõju nende muutumisele. Veidi näiteid mehaanika kohta.

Käsitleb loodusõpetust, geograafiat, bioloogiat ja füüsikat.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: tööleht õpperajal täitmiseks, vaatlused, arutelud, rühmatööd, avastusõpe.

Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste – 2.1.6.5 Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond. 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine. III kooliaste loodusõpetus 2.1.9.4. Elus ja eluta looduse seosed ökosüsteemides, kohastumine. Bioloogia  2.2.4.9. ökoloogia ja keskkonnakaitse. Geograafia 2.3.4.6 veestik, füüsika 2.4.4.2 mehaanika.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):4 tundi
Läbiviimise koht:Õppeprogramm viiakse läbi vabas õhus, Joaveski, Nõmmeveski ja Vasaristi joa juures
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Väga olulised on mugavad ja soojad, võimalusel veekindlad jalanõud ja riided.
Riietus võiks olla kihiline, et vajadusel saaks midagi vähemaks võtta. Kilekeep võiks ka kaasas olla. Söögiks võileib ja jook võiksid ka kaasas olla, sest metsast midagi osta ei saa.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Hind 150 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:Parim aeg programmi läbiviimiseks on aprill - mai ja september - oktoober.
Sisestamise kuupäev:22.01.2016


Logi sisse