EESTI MAAVARAD – POTENSIAALID JA ALTERNATIIVID

Nimi:EESTI MAAVARAD – POTENSIAALID JA ALTERNATIIVID
Kirjeldus:

Soovituslik 10.-11. kl

Eesmärk:

 1. saab ülevaate fossiilsete kütustega kaasnevatest  keskkonnaprobleemide tekkepõhjustest ja nende võimalikest leevendusmeetmetest;
 2. on teadlik taastuvate energiaallikate lahendustest  ja potentsiaalist;
 3. on tutvunud alternatiivsete energiaallikate kasutamise ja tehnoloogiaga Eestis,
 4. on teadlik energiamajanduse jätkusuutlikusest ning mõjust looduskeskkonnale;

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste  vastu, omandades uusi teadmisi ja lahendusi, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete põhja.

Seos   ainekavaga:   Gümnaasiumi   geograafia, füüsika: energiamajandus ja keskkonnaprobleemid. Taastumatud ja taastuvad energiaressurssid energiamajanduses;  taastuvate energiaressursside potentsiaal Eestis, suurendades meie energeetilist julgeolekut ja jätkusuutlikkust.

Programmi käik:õpilased töötavad individuaalselt ja rühmatöös.

 • Sissejuhatus: Eestis kaevandavate erinevate maavarade kasutusvaldkonnad ja sellega seonduvad keskkonnaprobleemid.

Teemaarendus:

 • Tutvumine rühmatööna põlevkivi kaevandamisega seonduvate keskkonnaprobleemidega ja kuidas põlevkivi olelustsüklit (lifecycle) kasutades saaks seda palju efektiivsemalt erinevates tööstustes ära kasutada vähendades keskkonnaprobleeme.
 • Tutvumine Eesti kaevandamata ja kaevandavate maavaradega, nende kasutusvõimalustega potentsiaalidega ja võimalustega tulevikus.
 • Tutvumine alternatiivsete energiaressurssidega. Tuule-, päikese- ja biogaasi energia kasutamise   potentsiaali ja tehnoloogiaga (tuulegeneraatorite, biogaasi tootmise ja päikesepaneelide tööpõhimõtted).

Kokkuvõte:

 • Alternatiivsete energiatootmisviiside pingeritta panemine, arvestades nende olelustsüklit.
 • Eesti kaevandamata maavarade potentsiaali hindamine.
 • Järeldused      energiamajanduse      tuleviku suundadest,      mis vähendavad keskkonnaprobleeme.

Vahendid: I-Pad, kaardid, tööleht, kivimite kollektsioon, näidised.

 

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesand.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
jätkusuutlik areng
kasvuhoonegaasid
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
kliima soojenemine
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Maavarad
Nutiseadmed
säästva arengu eesmärgid
säästva arengu haridus
Tehnoloogia ja innovatsioon
Turvas
Toimumise aeg:september - mai
Sisestamise kuupäev:26.02.2020


Logi sisse