Eksootiliste selgrootute õppeprogramm I. ja II. kooliastmele

Nimi:Eksootiliste selgrootute õppeprogramm I. ja II. kooliastmele
Kirjeldus:

Eesmärgid

I kooliastme õpilane:

 • Õpilane hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
 • Õpilane liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.
 • Õpilane kirjeldab putukate välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;
 • Õpilane teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;
 • Õpilane kirjeldab õpitud loomade eluviise ja elupaiku;
 • Õpilane arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult;

II kooliastme õpilane:

 • tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;
 • väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel;
 • väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;
 • võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaldusi;
 • toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta erinevates elukohatüüpides.
 • tunneb erinevate selgrootute loomade kohastumusi elukeskkonnas.

Seos ainevaldkondadega:

Loodusõpetus – Õpilane õpib märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, andmeid koguma ja analüüsima ning nende põhjal järeldusi tegema.

Bioloogia – õpilasel kujuneb tervikarusaam eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest.

Geograafia – õpilasel kujuneb arusaama looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest.

Programmi käik:

Programmi käigus saavad lapsed MTÜ Zoosemu juhendajaga koos lähemalt tutvuda maailma troopikavöötmes elavate lülijalgsete ja molluskitega – raagritsikate, troopiliste prussakate, tuhatjalgade ja ahhaat tigudega.

Sissejuhatus: vestlus ja arutelu teemal maailmas elavad putukad, nende elupaigad ja ülesanded looduses. Troopikas ja Eestis elavate selgrootute võrdlemine. Vestlus on rikastatud Power Point ettekandega.

Teema arendus:

 1. Vestlus, millised on käsitluse all olevate loomade rollid looduses, milline on nende elukäik. Kõikidel elusolenditel on looduses mängida oma roll, kokku moodustame loodusliku terviku. Visuaalne selgitus Power Point ettekandega.
 2. Elusolendite suguluse (eri liikide kuuluvus samadesse pere- sugu- ja hõimkondadesse) selgitamine läbi võrdluste erinevate putukate, lülijalgsete ja tigude vahel (nt programmis näidatav hiidtuhatjalg on ka Eestis elava tuhatjala sugulane jne).
 3. Teadmise kinnitamine, et selgrootud on olulised looduse osad, kellel on tähtsad ökoloogilised rollid ning keda tuleb hoida keskkonnaohtude eest (nt. õue sattunud lemmikloomad, reostus jm inimtegevus).
 4. Putukate, tuhatjalgade ja tigude vaatlemine terraariumis, nende kätte võtmine ja käsitlemise kohta õppimine MTÜ Zoosemu juhendajaga.

Kokkuvõte: arutelu ja vestlus teemal mida uut teada sain.

Registreerumine: zoosemu@hotmail.com või tel 55528661

Lisainfo: klassi õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 20 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; õpetajad suunavad lapsi käsi pesema enne ja pärast putukate käsitlemist; kaasas olevad täiskasvanud toetavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt ning ei vigasta käsitletavaid putukaid; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

Maakond:Harjumaa
Keskus:MTÜ Zoosemu
Kestus (tundides):0.75 (45 minutit)
Läbiviimise koht:Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Järvamaa
Lisainfo:mattias.turovski@gmail.com, zoosemu@hotmail.com, 55528661
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega;
Grupi kohta kaasas vähemalt üks õpetaja;
Lapsed ja täiskasvanud peavad pesema enne ja pärast putukate käsitlemist käed (neutraalse või lõhnavaba seebiga).
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Mattias Turovski
Maksumus:75€+KM/klass, alates kahest programmist ühel päeval (konkreetse hinnapakkumise jaoks võtta ühendust). Väljaspool Tallinnat lisandub ka transpordikompensatsioon 25-50€.
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Putukad
Toimumise aeg:Kooliaasta sees, september-mai
Sisestamise kuupäev:11.07.2018


Logi sisse