GPS matk Pärnu rannas

Nimi:GPS matk Pärnu rannas
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. oskab välitingimustes kasutada GPS aparaati;
  2. on tutvunud Pärnu ranna eripäradega (liivade liikumine, muulid, sonnid, rannaniit ja selle säilitamine, linnuvaatlus).

Seos õppekava üldosaga: arendab õpipädevust, matemaatika-  ja  loodusteaduste-  ning  tehnoloogiaalast  pädevust. Õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: bioloogia uurimisvaldkond – bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja  eksperimendid; geograafia ainekava: kaardiõpetus – mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil, suundade määramine looduses ja kaardil; asukoht ja selle määramine; geograafilised koordinaadid; Euroopa ja Eesti veestik – Läänemeri elukeskkonnana; Läänemere eripära ja selle põhjused.

 

Programmi käik:

Sissejuhatus: GPS aparaadi kasutamise selgitamine ja harjutamine.

Teema arendus:

  1. Erinevatele Pärnu rannaga seotud küsimustele vastates (infomaterjalide abil) leitakse GPSis punkti koordinaadid.
  2. Punktist punkti liikudes läbitakse Pärnu rannaala.

Kokkuvõte: teekonda kirjeldamine GPSi abil.

Vahendid: GPS aparaadid

Maksumus/ Finantseerija: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Registreerumine: admin@pernova.ee või tel 4401055

Lisainfo: kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Otsingusõnad: GPS, rand, matk, orienteerumine, Pärnu ranna eripära, sond, rannaniit.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):3x45 min
Läbiviimise koht:Pärnu rannaala
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale: Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kadri Kilusk ja Mari Sisask
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Märgalad
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september-oktoober, aprill-mai
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse