Helid ja hääled õpetavad

Nimi:Helid ja hääled õpetavad
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on õppida tundma, analüüsima ja eristama loodushelisid ning linnu- ja loomahääli. Õppida tundma Eesti looduses elavaid loomi ja linde, tutvuda nende elukohtadega ja tegevuskohtadega, matkida loomade ja lindude häälitsusi, õppida valmistama looduslikest esemetest heliinstrumente.

 
Eksperimendid (heli võnkumine, heli ja laine ning seost teiste nähtustega. Häälte ja helide näited loodusest. Häälte matkimine. Helide tekitamine looduslike vahenditega, suhtlemine helide teel ilma inimkõneta.
Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi.

Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane:
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub

loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja

maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

II kooliaste õpilane:

1) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja

talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid;

2) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki;

3) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega;

4) võrdleb inimest selgroogsete loomadega;

5) uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;

III kooliaste õpilane:

1) seostab kõrva ehitust kuulmis- ja tasakaalumeelega;

2) võrdleb ning seostab haistmis- ja maitsmismeelega seotud organite ehitust ning

talitlust;

3) väärtustab meeleelundeid säästvat eluviisi.

4) selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning mõõtmise viisi, teab

kasutatavaid mõõtühikuid;

5) nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli kõrgus ja heli kiirus olulisi

tunnuseid;

6) kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi tunnuseid ning seost teiste

nähtustega;

7) korraldab eksperimendi, mõõtes niitpendli (vedrupendli) võnkeperioodi sõltuvust

pendli pikkusest, proovikeha massist ja võnkeamplituudist, töötleb katseandmeid ning

teeb järeldusi uurimisküsimuses sisalduva hüpoteesi kohta.

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste: 2.1.6.4. Inimene, 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

III kooliaste: 2.2.4.17. Infovahetus väliskeskkonnaga, 2.4.4.2. Mehaanika, Võnkumine ja laine

Maakond:Harjumaa
Keskus:MTÜ Ökokratt
Kestus (tundides):2,5-3
Läbiviimise koht:Ubari maastikukaitseala, Ruu maastikukaitseala, Ubari Loodustarkuse Keskus
Lisainfo:info@okokratt.ee, 5132149
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Riietus vastavalt ilmastikule
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Riina Pahk, Viive Abel.
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Elekter
Heli
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Valgus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.02.2019


Logi sisse