Jäätmed ja jäätmekäitlus

Nimi:Jäätmed ja jäätmekäitlus
Kirjeldus:

Õpitulemus:

 • õpilane saab aru jäätmete sorteerimise vajalikkusest ning oskab neid sorteerida;
 • mõtiskleb oma tarbimisharjumuste ja eluviisi üle ning mõistab jäätmete kahjulikku mõju keskkonnale ka globaalsel skaalal;
 • teab jäätmetekke vähendamise võimalusi;
 • saab ülevate ringmajandusest.

Tegevused:

 1. 1. Lühike loeng jäätmete sorteerimise alustest ning vajalikkusest;
  •  Miks on vaja jäätmeid sorteerida?
  • Jäätmete liigid ja nende teekond;
  • Ringmajandus ja jäätmemajandus kodukohas ning Eestis;
  • Jäätmetekke vähendamine ja vältimine;
  • Jäätmete keskkonnamõju – globaalne skaala.
 2.  Jäätmete sorteerimine praktilise tegevusena.
 3. Arutelu (milliseid jäätmeid tekib kodus kõige enam, mis on nende saatus) ja sorteeritud prügi kontrollimine.

Seos õppekavaga:

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, 4-6 kl II kooliaste, loodusõpetuse ainekava:

 • 2.9. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Inimese mõju keskkonnale. Looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tulemusena. Tehiskeskkond. Kodukoha keskkonnaprobleemid. Jätkusuutlik areng.

7-9 kl III kooliaste:

 • oskab seletada looduse ja inimtegevuse vastasmõju ning nimetada peamisi keskkonnaprobleeme erinevates loodusvööndites;
 • tunneb kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme, on motiveeritud osalema eakohastes keskkonnakaitselistes üritustes;
 • väärtustab säästvat eluviisi.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min; võimalusel 2*45 min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse