Jätkusuutlik areng – mis see ikkagi on?

Nimi:Jätkusuutlik areng – mis see ikkagi on?
Kirjeldus:

Programm on suunatud eelkõige keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ja ökoloogilise tasakaalu teemale. Eesmärk on kujundada osalejate väärtushinnanguid ning suunata neid mõistma, et inimene on osa loodusest ning looduses on kõik omavahel seotud. Puudub üks ja ainus tõde – neid on mitmeid sõltuvalt väärtushinnangutest ja hoiakutest. Otsuseid tehes tuleb neid kaaluda, põhjendada, leida kompromisse. Looduse hoidmine ja sellesse lugupidavalt suhtumine algab looduse mõistmisest. See omakorda on jätkusuutlikkuse eelduseks. Et aga midagi tõeliselt mõista, peab olema ise natukenegi selle maitset tunda saanud.

Vastavalt sihtgrupile valitakse sobivaimad õppemeetodid ( n kasutatakse arutelusid rühmades ja rühmade vahel,  matkajuhi ja rühmade omavahelist väitlust, situatsiooniülesandeid, rollimänge, praktilisi ülesandeid, käelisi tegevusi). Õpitakse eakohasel viisil enda valikuid põhjendama, järeldusi tegema, seoseid looma.

Programmi ülesehitus:

  • Saabumine sihtkohta. Programmi üldine tutvustus väliõppeklassis.
  • Programmi läbiviimine maastikul.
  • Kokkuvõtted, tagasiside väliõppeklassis.
  • Soovi korral lõke ja kerge eine (osalejad ise võtavad kaasa).
  • Tagasisõit

Täpne ajakava lepitakse kokku tellijaga.

  • Alustame programmi väliõppeklassis, arutledes jätkusuutliku hariduse üle. Milline on füüsilise õppekeskkonna roll keskkonnavaldkonna õpetamisel? Kas õppija tunneb end paremini klassiruumis või looduses/lõkke ääres ja miks?
  • Kas ja kuidas oma silmadega nägemine ja käega katsumine aitab paremini aru saada looma elukeskkonnast ja käitumisest?
  • Situatsiooniülesanded tulenevalt aastaajast ja maastiku võimalustest.
  • Kinnistame koolis õpitut. Teema kokkuleppel õpetajaga, vastavalt vanusegrupile n: metsa kui loodusvara kasutamine, metsaraie, elupaiga ohustamine, inimese mõju loodusele, looduslik mitmekesisus, ökosüsteem, looduskaitse vms.
  • Matka käigus nähtava (n raiesmik, sipelgapesa, kõdunenud puu) põhjal teeme rollimänge. Näiteks:*Pooled osalejad võtavad inimeste rolli ja arutavad omavahel, miks tuleks mets maha võtta.  Teised on puude rollis, kuulevad inimeste arutelu ning esitavad vastuargumente. *Sipelgapesa juures võtavad osalejad siplegate rolli, kes  kevadel ärgates avastavad, et midagi ei ole endine – pesa ümber on kõik lage, sest mets on maha võetud ja terendab näljasurm.

Seos õppekavaga. 

Seotud õppekava läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Programmi läbimisel areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse rohkem omaks säästliku eluviisi ja jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Õpilane suhtub vastutustundlikumalt elukeskkonnasse, väärtustades looduslikku mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid.

Olenevalt vanuseastmest ja kokkuleppel õpetajaga muud teemad kinnistamaks eelnevalt õpitut (n: metsa kui loodusvara kasutamine, metsaraie, elupaiga ohustamine, inimese mõju loodusele, looduslik mitmekesisus, ökosüsteem, looduskaitse vms).

Programmi kohandame vastavalt vanusegrupile.

 

 

 

Maakond:Võrumaa
Keskus:MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Kestus (tundides):Olenevalt käsitletavate teemade arvust ja vanusegrupist 3-5 tundi.
Läbiviimise koht:Õppeprogramm viiakse läbi looduses. Programmi läbiviimise asukoht: Siksali, Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa (18 km Võrust, 42 km Põlvast). Programmi saab läbi viia ka teistes kohtades vastavalt tellija (kooli) soovile ning täpne toimumise koht lepitakse eelnevalt kokku. Oleks soovitav, kui ühe sõiduotsa transpordile ei kulu üle tunni.
Lisainfo:Kontakt: Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts juhataja, aigar@loodusmatk.ee, tel 5277846, www.loodusmatk.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Soovitused programmist osavõtjale:

- Selga/kaasa ilmastikule ja aastaajale vastav riietus
- Kevadel-sügisel jalga soovitavalt soojad kummikud/ kummeeritud saapad või kui neid pole, võtta kaasa tagavarajalatsid koos kuivade sokkidega.
- Kindlasti võtta kaasa ka müts (ei pea matka käigus eriti soojapidav olema).
- Jope, püksid võiks olla vastupidavast materjalist, igapäevaseks kasutamiseks (uhkete, kallite rebenemist kartvate riietega ei maksa maastikule tulla).
- Kui mõnel õpilasel on mingi tõsisem terviseprobleem, palun mind enne matka sellest kindlasti omavahel teavitada.
- Kui teil on endal mingeid mõtteid või soove programmiga seoses, siis palun teavitage sellest vähemalt paar päeva enne matka.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Maksumus:150 eur/grupp (kuni 25 osalejat)
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Tehnoloogia ja innovatsioon
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Programmi saab läbi viia kõigil neljal aastaajal.
Sisestamise kuupäev:05.02.2018


Logi sisse