KALAD 2.kooliaste

Nimi:KALAD 2.kooliaste
Kirjeldus:

Õpieesmärk:  Õpilased oskavad eristada eri liike kalu nende väliste tunnuste järgi, tunnevad kala keha topograafiat, tunnevad esmaseid kalastusvõtteid, teavad säästva kalastamise ja kalanduse põhimõtteid. Oskavad nimetada kaitsealuseid ja võõrliike ja põhjendada nende mõju keskkonnale.

Seos riikliku õppekavaga: Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond. Loomade kohastumine eluks vees. Jõgede ja järvede tähtsus, kasutamine ning kaitse. Jõgede ja järvede elustik. Loodus-ja keskkonnakaitse Eestis. Inimese mõju keskkonnale. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse.

1. Akvaariumikaladega tutvumine (1 tund):
Õpieesmärk (ÕE): õpilased teavad eesti kalade mitmekesisust, erinevusi nende välimuses, käitumises, oskavad kirjeldada kalade liikumist, hingamist
Tegevused akvaariumite juures koos juhendajaga – ülevaade kalaliikidest, nende jälgimine, täidetakse töölehti
2. Aktiivõppevahendite kasutamine (2 tundi). Üks grupp (kuni 25 õpilast) jagatakse 4 (5) rühma, iga rühm kasutab aktiivõppevahendeid eri ajal, täidab rühmaga töölehti ja hiljem arutatakse vestlusringis teemad läbi. Aktiivõppevahendid kirjeldatud täpsemalt eraldi lehtedel
a. Õngitsemine. ÕE: õpilased oskavad defineerida rööv- ja lepiskalu. „Õngitsetakse“ magnetõngedega kahe kalaliigi pilt. Õngesid on 2 erinevat: üks on „ussiga“, teine kummilandiga. Õngedel ja kalapiltidel on magnetid eri asendites, nii et „ussiga“ saab püüda vaid lepiskalu ja „landiga“ vaid röövkalu. Iga grupp püüab mõlema vahendiga ühe kala.
b. Määramine. ÕE: õpilased saavad aru dihhotoomse määraja põhimõttest, oskavad määrajat kasutada, teavad kalade erinevusi uimede alusel. Püütud kalapildilt määratakse liik määramistahvlite abil. Määramiskäik kirjutatakse töölehele. Tahvli abil võib määrata ka päris (nt järvest püütud) kalu
c. Kalapüügireeglid. ÕE: õpilased oskavad kirjeldada keelatud kalastusviise ja püügipiiranguid, teavad erinevate keeldude vajadust veekogude ökoloogilise tasakaalu püsimiseks ning bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks; oskavad nimetada lubatud harrastuspüügi ja kutselise püügi vahendeid. Määratud liigi kohta uuritakse täiendavat infot – kas liigile on mingeid püügipiiranguid – nt kaitsealune kala, alammõõt või kudemisaegne püügikeeld. Kui on piiranguid, siis võetakse kaartidelt lisainfo – kala pikkus, püügikoht (veekogu) ja kuupäev. Lisaandmete järgi hinnatakse, kas kala oli lubatud püüda. Kui kalapüügireeglistiku vastu eksiti, arvutab grupp tabeleid kasutades väärkalastuse kalavarudele tekitatud kahju eest trahvisumma ja täidab sellekohase akti. Õpilased uurivad kalapüügireeglite pilte, kuidas on seal eksitud nõuete vastu.
d. Sägameeter. ÕE: õpilased oskavad kirjeldada kaitstava kalaliigi säga välimust, bioloogiat, võrrelda inimesega. Võrdlus ka akvaariumikaladega, tööleht
e. Angerja teekond. ÕE: õpilased oskavad nimetada angerja rändeteel olevaid takistusi, nende olulisust, inimese mõju angerja arvukusele. Mäng, töölehed. Korraga mängib kuni 2 gruppi.
f. Tulnukad. ÕE: Õpilase oskavad loetleda ja tunnevad ära veevõõrliike, teavad nende leviku põhjuseid ja teid, algset päritolumaad ning võõrliikide võimalikku ohtu meie veeökosüsteemidele. Võõrliikide stend, UFO ja töölehed
g. Kalapusled. ÕE: õpilased teavad kalade erinevaid kehaosi ja liikidevahelisi erinevusi nende kujus ja asukohas. Magnetpusle ja torupusle kokkupanek, töölehe täitmine
3.Õngitsemine (1 tund). ÕE: õpilastel esmane kalapüügioskus.
a. Õpilased saavad lihtkäsiõnged ja sööda (tõugud, vihmaussid, mais või sai) ja püüavad muulilt kala. Püütud kalad määratakse ja lastakse akvaariumi.
b. Halva ilma korral Casting ehk spinninguheide märklauale. Harjutatakse heitmistehnikat, täpsust, spinningu käsitsemist.
4. Parvesõit (1 tund): Parvega Võrtsjärvel. Võrtsjärve ja selle elustiku iseloomustus. Mõrrad ja võrgud, säästev kalandus. Inimese mõju loodusele.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus)
Kestus (tundides):5
Läbiviimise koht:järvemuuseumis sees ja väljas
Lisainfo:Korraga võimalik vastu võtta 2 gruppi (kuni 50 õpilast).
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Kaasa võtta oma toidukott, selga ilmastikukindel riietus. Võib võtta kaasa oma kalastusvahendid.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Järvemuuseumi töötaja
Maksumus:Tasuline
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Vesi
Toimumise aeg:Mai-oktoober (navigatsiooniperioodil.
Sisestamise kuupäev:02.02.2016


Logi sisse