KEEMIA: ANORGAANILISTE AINETE KEEMILISED OMADUSED

Nimi:KEEMIA: ANORGAANILISTE AINETE KEEMILISED OMADUSED
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. kasutab aineklasside vahelisi seoseid ainete vahelisi reaktsioone põhjendades ja vastavaid reaktsioonivõrrandeid koostades; korraldab neid reaktsioone praktiliselt;
  2. kasutab vajaliku info saamiseks lahustuvustabelit;
  3. oskab määrata erinevate vedelike tihedust, seostada seda lahuse protsendilise koostisega ning tuvastada vedelikke nende tiheduse järgi;
  4. järgib laboratoorse töö ohutusnõudeid.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Seos ainekavaga: keemia ainekava: anorgaaniliste ainete põhiklassid ja nende vahelised seosed; lahused.

Programmi käik: programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta ja praktikum.

Praktikumi osad:

  1. Aine protsendilise sisalduse määramine lahuse tiheduse järgi.
  2. Kindla massiprotsendiga lahuste valmistamine ja selle õigsuse kontrollimine lahuse tiheduse järgi.
  3. Lahuse keskkonna määramine ja selle muutuse jälgimine happe lisamisel.
  4. Sademe tekke ja lagunemise katsed.
  5. Reaktsiooni toimumise määramine.
  6. Soolade valmistamine.

Vahendid: kaalud; mõõtemensuurid; areomeetrid; keeduklaasid; klaaspulgad; petri tassid; spaatlid; katseklaasid; tilkanalüüsplaat; statiivid; piirituslambid; katseklaasistatiiv; pipetid; H2SO4 lahus; HCl lahus; NaOH lahus; NaCl lahus ; HNO3 lahus; NaCl; FeCl3 lahus; AgNO3 lahus; Pb(NO3)2 lahus; KJ lahus; BaCl2 lahus; KSCN lahus; CuSO4 lahus; Na2SO4 lahus: Na3PO4 lahus; metüüloranž; fenoolftaleiin; CuO.

Otsingusõnad: anorgaaniliste ainete põhiklassid, ainetevaheline reaktsioon, lahus, lahustuvustabel, laboratoornetöö.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:16
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Ly Suursild
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse