Pinnamood Vällamäe matkarajal

Nimi:Pinnamood Vällamäe matkarajal
Kirjeldus:

Õppeprogrammi sisu: Programmi eesmärk on õppida pinnamoe kujutamist kaardil (samakõrgusjooned, reljeef, tingmärgid), suuremõõtkavalise kaardi ja kompassi kasutamist ning selle järgi orienteerumist maastikul. Lisaks õpitakse lugema pulssi ning analüüsima füüsilise koormuse mõju inimese pulsi sagedusele ning selle seosed füüsilise tervisega. Õppeprogrammi käigus tutvustatakse Haanja looduspargi väärtusi ja rekordeid ning antakse üle looduskaitse eesmärkidest.

Tegevused:

1. Vällamäe parklas jagatakse õpilased rühmadesse, antakse õppevahendid, tuletatakse meelde kaardi leppemärgid ja kompassi kasutamine, määratakse asukoht kaardil ja liikumissuund;
2. Rada läbitakse töölehte täites – asukoha leidmine kaardil, samakõrgusjoonte abil vaatluspunktide kõrguste kandmine tabelisse ja Vällamäe profiili joonistamine;
3. Pulsi mõõtmine Vällamäe jalamil ja tipus – erinevuste võrdlemine ja analüüs;
4. Ilmakaarte määramine kaardi abil;
5. Majandusmetsa ja loodusmetsa võrdlus;
6. Pinnavormide kujunemine, erosioon, uhtorg;
7. Lõpuring ja kokkuvõte;
8. Soovi korral piknik osalejate poolt kaasa võetud toiduga.

Õpitulemus:

 • õpilased teavad Haanja looduspargi väärtuseid ja rekordeid, kaitsealal liikumise reegleid;
 •  tutvuvad Vällamäe matkaraja ja selle loodusväärtustega;
 • oskavad kasutada kompassi ja kaardi järgi orienteeruda;
 • oskavad kirjeldada samakõrgusjoonte järgi Vällamäe suhtelist ja absoluutset kõrgust ning nõlvade kallet;
 • oskavad kujutada pinnamoodi tasapinnaliselt ja profiilis;
 • oskavad mõõta pulssi ja proovivad praktiliselt läbi füüsilise koormuse mõju pulsi sagedusele;
 • teavad ja näevad loodusmetsa ja majandusmetsa erinevusi;
 • arendavad sotsiaalseid oskusi.

Seos õppekavaga:

4-6 kl II kooliaste, loodusõpetuse ainekava:

 • 2.12. Eesti pinnamood. Pinnamood ja pinnavormid. Pinnamoe kujutamine ja lugemine kaardil. Absoluutne ja suhteline kõrgus. Suurpinnavormid: kõrgustik, madalik, tasandik. Mandrijää osa Eesti pinnamoe kujunemises.
 •  2.9. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad.

7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava põhikoolile:

 • 3.1.1. Kaardiõpetus. Suundade määramine, asimuut. Mõõtkava liigid ja erineva mõõtkavaga kaardid.
 • 3.1.3. Pinnamood. Pinnavormid. Pinnamoe kujutamine kaardil. Pinnamoodi kujundavad välistegurid. Murenemine, vooluvee, tuule, põhjavee, liustike, mere ja inimtegevuse osa pinnamoe
  kujunemisel.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):3 h
Läbiviimise koht:Vällamäe matkarada, Haanja LP
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Ilmastikule vastavad riided
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aprill - oktoober
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse