Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala õppeprogramm 6.-9. klassile

Nimi:Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala õppeprogramm 6.-9. klassile
Kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala loodust, piirkonna ajalugu, saada ülevaade kivimite tekkimisest ning settekivimite kujunemisest liivakivipaljandi näitel.

Tegevuste kirjeldus:

1. Sissejuhatus: tutvumine Vastseliina linnuse, piirkonna ajaloo ning Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala loodusväärtustega;
2. Tegevused tornis: ilmakaarte määramine, maastikuvaatlus;
3. Tegevused Piusa jõe ääres: voolukiiruse mõõtmine, teadmiste kinnistamine kivimite tekkimise kohta;
4. Liivakivipaljandi vaatlemine ja kirjeldamine (teke, asukoht, värvus), paljandiga seotud liigid;
5. Rollimäng – erinevad huvigrupid maastikukaitsealal;
6. Kokkuvõte, tagasisidestamine;
7. Soovi korral piknik osalejate poolt kaasa võetud toiduga.

Õpitulemus:

 • Õpilane tutvub Vastseliina linnuse ajalooga;
 • teab maastikukaitseala mõistet ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala põhilisi väärtuseid;
 • oskab mõõta voolukiirust;
 • oskab kasutada kompassi;
 • teab erinevate kivimite tekkimist ja oskab kirjeldada paljandit;
 • mõistab erinevate huvigruppide huvisid maastikukaitsealal.

Seos õppekavaga:

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, 7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava põhikoolile:

 •  3.1.2. Maa siseehitus ja areng. Kivimite teke: tard-, sette- ja moondekivimid. Kivistised. Setete ja mulla teke.
 •  3.1.5. VEESTIK. Jõed, jõgede toitumine, veetaseme muutused, üleujutused.
 •  3.2.1. Looduskomponentide vastastikused seosed;
 • 3.3.1. Loodus ja loodusvarad. Pinnamood ja selle kujunemine. Erineva tekkega pinnavormid. Jõed, jõgede toitumine ja veerežiim. Veekogude kasutamine ja kaitse. Inimtegevus ja selle mõju
  loodusele. Kaitsealad ja kaitstavad objektid.

Bioloogia ainekava põhikoolile:

 • 3.7. Organismide kooselu. Ökosüsteem. Populatsioon, liik ja kooslus. Toiduahelad ja toiduvõrgustik. Inimtegevuse mõju ökosüsteemidele. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine. Looduskaitse Eestis.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):2-3 h
Läbiviimise koht:Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Ilmastikule vastavad riided
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Inimene
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Veekogud
Toimumise aeg:Aprill - november
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse