Puhta vee ABC, erinevad kooliastmed

Nimi:Puhta vee ABC, erinevad kooliastmed
Kirjeldus:

Õpitulemus:

 • saab ülevaate veeringlusest looduses;
 • mõistab vee kaitsmise vajadust ning veereostuse teket ning mõju keskkonnale ja inimesele;
 • omab ülevaadet veepuhastusjaama ja reoveepuhasti tööst ja keerukusest;
 • teab vee säästmise ja taaskasutamise võimalusi.

Tegevused I kooliaste:

 1. Lühike loeng, videoklipp ja katsed vee teemal;
  • Vesi kui aine – lõhn, maitse värv;
  • Veeringe – seosed kliima ja ilmanähtustega;
  • Vee kaitsmise olulisus;
  • Vee säästmise võimalused.
 2. Veetilga mäng (veeringe keskkonnas):
  • Klassi paigutatakse veetilga „pesad“ (veekogu, pilv, taim, loom, muld) ning õpilased liiguvad vastavalt tegevuskaardile veetilga koju. Mäng annab ülevaate vee liikumisest keskkonnas.
 3. Tööleht (vee omadused, vee kasutamine ja kaitse).

Tegevused II -III kooliaste:

 1. Lühike loeng, videoklipp ja katsed vee teemal:
  • Vee omadused ja selle paiknemine Maal;
  • Veeringe – seosed kliima ja ilmanähtustega;
  • Vee kaitsmise olulisus;
  • Veepuhasti ja reoveepuhasti tööpõhimõtted;
  • Vee säästmise võimalused
 2. Veetilga mäng (II kooliaste)
 3. Tööleht (veekaitse, kodukoha vesi, joogivee ja reovee liikumine ja puhastamine asulas).

Tegevused gümnaasium:

 1. Lühike loeng, videoklipp:
  • Veeringe – seosed kliima ja ilmanähtustega;
  • Vee kaitsmise olulisus;
  • Veepuhasti ja reoveepuhasti tööpõhimõtted;
  • Vee säästmise võimalused.
 2. Tööleht (arutlevad küsimused veekaitse kohta, veereosutuse teke ja puhastamine).

Seos õppekavaga:

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava 1-3 kl I kooliaste, loodusõpetuse ainekava:
 2.1. Inimese meeled ja avastamine. Vesi kui aine ja selle tunnetus.
 2.7. Ilmastikunähtused.
 Õpioskused: suhtub vastutustundlikult oma elukeskkonda ja väärtustab säästvat tarbimist ning väärtustab terveid eluviise.
4-6 kl II kooliaste, loodusõpetuse ainekava:
 2.7. Vesi. Vee omadused. Märgumine ja mittemärgumine. Vee soojenemine ja jahtumine. Vee olekud ja nende muutumine. Ainete segunemine ja lahustumine. Õhuniiskus. Vee ringkäik looduses. Sademed ja nende tekkimine. Sademete tähtsus looduses. Vee jaotumine Maal. Põhjavesi. Vesi elukeskkonnana. Reostunud vee ohtlikkus ja vee puhastamine.
 2.9. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Inimese mõju keskkonnale. Looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tulemusena. Tehiskeskkond. Kodukoha keskkonnaprobleemid. Jätkusuutlik areng.
7-9 kl III kooliaste õpioskused:
 suhtub vastutustundlikult oma elukeskkonda ja väärtustab säästvat tarbimist ning väärtustab terveid eluviise.
 oskab seletada looduse ja inimtegevuse vastasmõju ning nimetada peamisi keskkonnaprobleeme erinevates loodusvööndites;
 tunneb kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme, on motiveeritud osalema eakohastes keskkonnakaitselistes üritustes;
 väärtustab säästvat eluviisi.
Gümnaasiumi õpilane:
 teab ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri ja neis toimuvaid aineringeid;
 mõistab loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtteid ja probleeme;
 tunneb austust eluslooduse vastu ja suhtub vastutustundlikult looduskeskkonda.

Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min või 2*45 min
Läbiviimise koht:Koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Meeled ja taju
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aaastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse