Sipelgas Ferda vähendab prügi

Nimi:Sipelgas Ferda vähendab prügi
Kirjeldus:

Õppeprogrammi sisu: Sipelgas Ferda räägib jäätmetest – kus tekib prügi, millised erinevad jäätmed kodus ja tööstuses tekivad, kuidas jäätmeid sorteerida ning miks see vajalik on. Programmi teises osas saavad lapsed ise prügi sorteerimist proovida.

Tegevused:

 1. Lühike loeng jäätmete sorteerimise alustest ning vajalikkusest;
  • Miks on vaja jäätmeid sorteerida?
  • Jäätmete liigid ja nende teekond;
  • Jäätmetekke vähendamine ja vältimine.
 2.  Jäätmete sorteerimine praktilise tegevusena:
  • Õpilased jaotatakse gruppidesse ning iga rühm saab kuhja jäätmeid sorteerimiseks;
  • Arutelu (milliseid jäätmeid tekib kodus kõige enam, mis on nende saatus) ja sorteeritud prügi kontrollimine.

Õpilane:

 • Saab aru jäätmete sorteerimise vajalikkusest ning oskab neid sorteerida;
 • mõtiskleb oma tarbimisharjumuste ja eluviisi üle ning mõistab jäätmete kahjulikku mõju keskkonnale;
 • teab jäätmetekke vähendamise võimalusi.

Seos õppekavaga:

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, 1-3 kl I kooliaste, Loodusõpetuse ainekava õpitulemused:

 • teab, et inimene muudab oma tegevusega loodust ning peab seetõttu olema vastutustundlik;
 • teab, milline on tervist hoidev käitumine;
 • suhtub vastutustundlikult oma elukeskkonda ja väärtustab säästvat tarbimist.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min; võimalusel 2*45 min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aaastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse