Sisalikuretk rabas

Nimi:Sisalikuretk rabas
Kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on õppida tundma raba, selle eripära ja elustikku arusisaliku pilgu läbi. Õpilased kehastuvad arusisalikuks ning vaatlevad raba kui sisaliku elupaika ning õpivad tundma sisaliku eluviisi (mida sisalik näeb, kus elab, mida süüa võiks, keda karta võiks) ning seoseid teiste liikidega. Lisaks uuritakse rabataimi ning turbasammalt ning selgitatase raba kui elukeskkonna eripärasid. Õpperetke alguses viiakse läbi puude bingo, mille abil tuletatakse meelde Eestis levinud puuliigid.

Õpitulemus:

 • õpilased tunnevad raba- ja metsataimi ning nende erinevusi;
 • õpilased oskavad eristada Eesti puid ja põõsaid;
 • märkavad aastaaegade vaheldumist looduses;
 • õpilased teavad rabas elavate liikide vahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga;
 • kogevad raba eripära ning saavad sealt positiivse, huvi tekitava elamuse;
 • tunnevad ära arusisaliku, teavad tema eluviisi, elupaika ja seoseid teiste liikidega;
 • harjutavad vaatlemist, analüüsimist ja teisi uurimismeetodeid;
 • arendavad sotsiaalseid oskusi.

Tegevused:

1. Enne õppekäiku vaadatakse koolis slaidiprogrammi suvisest
rabast. Slaidiprogrammi saab alla laadida siit: https://www.keskkonnaharidus.ee/material/projekti-tagasi-loodusesseback-to-nature-rabateemalised-oppematerjalid/
2. Töölehtede ja -vahendite tutvustamine enne matkarajale minemist. Käitumisreeglite kordamine.
3. Metsast rappa minekul täidetakse puude bingo tööleht.
4. Töölehel olevate ülesannete täitmine – sisaliku pikkuse mõõtmine nööriga, raba taimede otsimine, raba kui käsn jne).
5. Kokkuvõte õppekäigu lõpus, mäng „Sisalik Sissi arvab, et …“.
6. Soovi korral piknik lõkkekohas kaasavõetud toiduga

Seos õppekavaga:

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava, 1-3 kl I kooliaste, Loodusõpetuse ainekava põhikoolile:

 • 2.1. Inimese meeled ja avastamine.
 • 2.4. Organismid ja elupaigad. Maismaataimed ja -loomad. Mitmekesisus. Toitumine ja kasvamine. Organismide nõuded elukeskkonnale.
 • 2.6. Võrdlemine ja mõõtmine. Temperatuuri mõõtmine.
 • 2.7. Ilmastikunähtused. Soe ja külm ilm. Ilmamuutuste põhjustajad (õhutemperatuur, õhu liikumine ja vee ringlemine).
 • 2.8. Organismide rühmad ja kooselu. Taimed. Loomad. Seened. Mikroorganismid. Kooslus. Liik.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):3 h
Läbiviimise koht:Luhasoo maastikukaitseala/ Meenikunno looduskaitsela
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Ilmastikule vastav riietus
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Meeled ja taju
Taimed
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aprill - november
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse