Bioloogiatund rabas gümnaasiumile

Nimi:Bioloogiatund rabas gümnaasiumile
Kirjeldus:

Õppeprogrammi sisu: Programmi eesmärk on õppida tundma rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga, uurida liikide kohastumisi ning keskkonnast tingitud muutlikkust, vaadelda elustiku mitmekesisust, ning analüüsida, millised bioloogilised protsessid toimuvad valitud taime ja looma isendis.

Õpitulemus:

 • õpilane teab soo tekkimise eeldusi ning arengujärke;
 • teab rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga;
 • oskab märgata liikide kohastumisi nende elukeskkonnaga;
 • oskab rakendada õppekavakohaseid teadmisi, püstitada küsimusi, hüpoteesi, argumenteerida ja järeldusi teha;
 • arendab sotsiaalseid oskusi.

Tegevused:

1. Enne õppekäiku vaadatakse koolis slaidiprogrammi suvisest rabast. Slaidiprogrammi saab alla laadida siit https://www.keskkonnaharidus.ee/material/projekti-tagasi-loodusesseback-to-nature-rabateemalised-oppematerjalid/
2. Töölehtede ja -vahendite tutvustamine enne matkarajale minemist.
3. Õppekäigu vältel ülesannete lahendamine ja töölehe täitmine. Iseseisev uurimistöö – rabamänni ja mineraalmaa männi okaste võrdlus ja erinevuse põhjused.
4. Kokkuvõte õppekäigu lõpus, millisena nägid õpilased raba, olles kehastunud kaardil olnud loomaks.
5. Soovi korral piknik lõkkekohas kaasavõetud toiduga.

Seos õppekavaga:

Bioloogia ainekava põhikoolile:

 • 3.3. Taimed. Paljasseemnetaimede, sõnajalgtaimede, sammaltaimede ehitus ja eripära. Kõrgemate taimede mitmekesisus, nende osa ökosüsteemides ja tähtsus inimese elus.
 • 3.7. Organismide kooselu. Ökosüsteem. Populatsioon, liik ja kooslus. Toiduahelad ja toiduvõrgustik.
 • 3.10. Pärilikkus. Pärilikkuse alused: dna, geenid, kromosoomid. Pärilik muutlikkus, selle seos paljunemisviisidega. Mittepärilik muutlikkus. Muudetud pärilikkusega organismid.

7-9 kl III kooliaste, geograafia ainekava põhikoolile:

 • 3.3.1. Loodus ja loodusvarad. Maavarad, nende teke ja kasutamine. Sood ja nende areng.

Bioloogia ainekava gümnaasiumile:

 • 3.2.2. Organismide paljunemine ja areng. Rakkude jagunemine. Interfaas ja mitoos. Meioos. Organismide suguline ja mittesuguline paljunemine. Loomade paljunemise, kasvu ja arengu eripära.
 • 3.2.3. Pärilikkus. Pärilik ja mittepärilik muutlikkus, nende vormid.
 • 3.4.1. Organismide kooseksisteerimine. Peamised ökoloogilised tegurid. Organismidevahelised suhted. Bioloogiline mitmekesisus.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):3 h
Läbiviimise koht:Luhasoo maastikukaitseala/ Meenikunno maastikukaitsela
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:Ilmastikule vastavad riided
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Taimed
Toimumise aeg:Aprill - november
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse