Vanast uus

Nimi:Vanast uus
Kirjeldus:

Õpitulemus:

  • õpilane omandab teadmised jäätmevoost, sh jäätmete kulg tekkekohast taaskasutamise või kõrvaldamiseni;
  • saab ülevaate materjali ringlusse võtmise põhimõtetest ja taaskasutusest ning selle olulisusest;
  • saab ülevaate looduskeskkonnas valitsevatest seostest ja inimtegevuse mõjust keskkonnale.

Tegevused:

Õppeprogramm koosneb kahest osast – alguses lühike ettekanne ja vestlus, seejärel praktiline tegevus – vana T-särgi vm tekstiili kaunistamine tekstiilivärvidega (T-särk vajalik osalejatel endil kaasa võtta).

  1. Sissejuhatus, mõistete selgitus: ümbertöötlemine, taaskasutus, jäätmetekke vähendamine, jäätmetekke vältimine.
  2. Vestlus ja analüüs: kuidas saab igaüks meist aidata kaasa jäätmetekke vähendamisele.
  3. Praktiline töö, valikus on: vana T-särgi uueks tegemine või plakati tegemine.

Seos õppekavaga:

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava:
Loodusõpetuse ainekava 1.–3. Klassile:

  •  2.5. Inimene. Hügieen kui tervist hoidev tegevus. Inimese seosed loodusega erinevates elupaikades (linnas, maal).
  • 3. klassi õpilane: teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist ning toimib keskkonda hoidvalt.

4-6 kl II kooliaste, loodusõpetuse ainekava:

  • 2.9. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Inimese mõju keskkonnale. Looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tulemusena. Tehiskeskkond. Kodukoha keskkonnaprobleemid. Jätkusuutlik areng.

7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava põhikoolile:

  • 3.3.1. Loodus ja loodusvarad. Inimtegevus ja selle mõju loodusele.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min; võimalusel 2*45 min (koos praktilise tegevusega)
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse