keskkonnasäästlik tegevus ettevõtluses

Nimi:keskkonnasäästlik tegevus ettevõtluses
Kirjeldus:

Eesmärk: Õpilane:

  • saab ülevaate keskkonnasäästlikkest tegevustest ettevõttes;
  • tutvub võimalike lahendustega, kuidas ettevõttes kasutada erinevaid loodusressursse;
  • tutvub keskkonna kui ressursside allikaga, keskkonnahoidliku keskkonnakasutusega ja uute keskkonnasäästlike lahenduste ning tegevustega põllumajandusettevõttes;
  • saab teada põllumajandusettevõtte normidest ja standarditest, mis on Vabariigi Valitsuse poolt seatud tervisele ohutuks toidu tooraine tootmiseks.

Seos õppekava üldosaga: arendab õpi-, suhtlus-, väärtus-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast pädevust. Õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot sõnastada probleeme ja uurimusküsimusi, teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete puhul.

Seos ainekavaga: bioloogiaselgitab bioloogiateaduste seost teiste loodusteaduste ja igapäevaeluga ning tehnoloogia arenguga; analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes. Mikroorganismid.

Geograafia – analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele ning toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta; toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta; iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist.

Programmi käik: programm koosneb kahest põhiosast: sissejuhatus teemasse + rühmatöö ja ettevõtte külastus.

  • loodusressursside majandamine ja hoidmine;
  • rühmatöö keskkonnakasutusega seotud tegevustest;
  • ettevõtte tegevuste ja uute keskkonnasäästlikke lahendustega tutvumist kohapealses ettevõttes.
Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45min + sõiduaeg: Halinga OÜ - 1tund (edasi-tagasi)
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja ja Halinga OÜ Piimajõe farm
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Pernova Loodusmaja õpetajad ja Halinga OÜ esindaja
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Muld
Põllumajandus
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:september-mai
Sisestamise kuupäev:13.03.2019


Logi sisse