Kui palju kaalub minu mobiiltelefon?

Nimi:Kui palju kaalub minu mobiiltelefon?
Kirjeldus:

Õpitulemus:

  • Õpilane saab aru meie kõigi isikliku lokaalse tarbimise ja sellest tulenevate globaalsete mõjude vahelistest seostest;
  • mõistab, et säästev tarbimine on säästva eluviisi ja tarbimiskäitumise osa: ostes ökoloogiliselt ja sotsiaalselt vastutustundlikke tooteid, on võimalik avaldada poliitilist mõju globaalsetele probleemidele. See võib vähendada meie elustiiliga kaasnevat majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset hinda.

Tegevused:

  1. Sissejuhatuseks pannakse kirja mobiiltelefoni elutsükkel. Rühmatöö ja arutelu „Pilguheit mobiiltelefoni sisse – toormaterjalide kontroll“ – mobiiltelefoni osades kasutatud toormaterjalide pusle kokkupanek. Osalejad saavad täpselt teada, milliseid toormaterjale kasutatakse konkreetsetes koostisosades kaardistades koostisosi pusle abil.
  2. Rühmatöö ja arutelu. Mobiiltelefonide koostisosade päritolumaade tuvastamine ja kaevanduspiirkondade visualiseerimine. Osalejad saavad teada, kust on kaevandatud nende mobiiltelefonides olevad toormaterjalid. Osalejad uurivad oma isiklikke mobiiltelefone ja püüavad leida tootmisriikidele viitavaid andmeid. Andmed visualiseeritakse maailmakaardil.
  3. „Minu mobiiltelefon ja mina“ –mobiiltelefonide kasutamise ja tarbimise teemaline punktirada, osalejad saavad väljendada isikliku mobiiltelefonide tarbimise seisukohti.
  4. Rühmaarutelu. „Kuidas vabaneda vanast mobiiltelefonist?“ Osalejad nimetavad oma ettepanekuid kiirvastuste ringi raames ning saavad mõtete vahetamise käigus teada, milliseid mobiiltelefonidest vabanemise ja nende edasikasutamise võimalusi on olemas.

Seos õppekavaga:

4-6 kl II kooliaste, Loodusõpetuse ainekava:

  • 2.9. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid. Inimese mõju keskkonnale. Looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tulemusena. Tehiskeskkond. Kodukoha keskkonnaprobleemid. Jätkusuutlik areng.

7-9 kl III kooliaste, Loodusõpetuse ainekava:

  • Põhikooli lõpuks õpilane mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonnasse, järgides säästva arengu põhimõtteid. Materjalide taaskasutamine.
  • Ainevaldkond „Sotsiaalained“ Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine.

Gümnaasium ja täiskasvanud:

  • Gümnaasiumi lõpetaja teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub teadliku ja vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, ületarbimine jms).
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse