ÕPPEKÄIK – PÄRNU RANNANIIDU MATKARADA

Nimi:ÕPPEKÄIK – PÄRNU RANNANIIDU MATKARADA
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. saab ülevaate kaitsealade vajalikkusest ning kohalikust liigirikkusest ning millised võõrliigid seda ohustavad;
  2. saab aru ja selgitab, kuidas inimtegevus mõjutab maastike kujunemist;
  3. mõistab ja nimetab Läänemere madala soolsuse põhjuseid.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonnas.

Seos ainekavaga:

Geograafia ainekava: Läänemeri ja seal elutsevad organismid, maastike muutused;

Bioloogia ainekava: kohalik liigirikkus, võõrliigid, rannaniitude kujunemine ja hooldus.

Programmi käik:

Sissejuhatus: Mis on kaitsealad? Pärnu Rannaniidu Looduskaitseala kujunemine ja vajalikkus.

Teema arendus:

I osa: Ülevaade Pärnu kuurordi ajaloost; ranniku pilliroostumise põhjustest ja tagajärgedest; mägiveiste vajalikkus rannaniitude- ja roostiku hooldamisel; kohalik liigirikkus ja kaitset vajavad organismid; võõrliikide kohanemine meie vetes; liikuvad liivad ja ranniku muutused;

II osa: praktiline töö: Rannast teokarpide korjamine; kohalike võõrliikide määramine näidiste ja teabeallikate põhjal; töölehe täitmine: karpide suuruse alusel Pärnu lahe vee soolsuse määramine; ülevaade Läänemere soolsusest (töögrupp koosneb 3-4 õpilasest).

Kokkuvõte: aruteluvormis – tuletada meelde, miks on Läänemere soolsus madal. Tuua välja Pärnu  lahe soolsus ning seda mõjutavad tegurid. Saada teada, milliseid kohalikke võõrliike esineb meie vetes ning milles seisneb nende ohtlikkus.

Vahendid: vaatlustoru, binokkel, luup, võõrliikide näidised, tühjade tigude ja karpide kojad.

Maksumus/ Finantseerija: vastavalt Pernova Hariduskeskuse hinnakirjale

Registreerumine: admin@pernova.ee või telefonil 4401055

Lisainfo: kaasasolevate täiskasvanute roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Otsingusõnad: Läänemeri, rannaniit, rannaniidu looduskaitseala, matkarada, teod, karbi, soolsus H.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pärnu rand, Tervise Paradiisi tagune laudtee
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus. halbade ilmastikuolude korral (november-märts) programm läbiviidav Pernova Loodusmajas, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Märgalad
Nutiseadmed
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:aprill-mai, september-oktoober
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse