Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?

Nimi:Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?
Kirjeldus:

Õpitulemus:

 • õpilane teab metsloomade põhilisi hätta sattumise põhjuseid ning oskab neid vajadusel aidata või abi kutsuda;
 • oskab hinnata metslooma abistamise vajalikkust;
 • tajub ohte seoses metsloomadega ning oskab vajadusel õigesti käituda;
 • teab kuhu mestloomade abistamise teemal pöörduda, kes tegutsevad loomade abistamisega ning kuidas käituda kui metsloomaga juhtub õnnetus (nt avarii).

Tegevused:

 1. Lühike loeng metsloomade abistamise teemal:
  • Metsloomade hätta sattumise põhjused;
  • Metsloomade abistamise võimalused ja vajalikkus;
  • Inimesed ja asutused, kes tegelevad loomade abistamisega;
  • Metsloomade abistamisega seotud ohud.
 2. Rollimäng
  • Rühmatööna mängitakse läbi metslooma abistamine asulas (erinevad asutused, nende roll, käitumisviis, tegevuste järjekord).

Seos õppekavaga:

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava Loodusõpetuse ainekava 1.-3. klassile:

 • 2.4. Organismid ja elupaigad;
 • 2.8. Organismide rühmad ja kooselu.

Loodusõpetuse ainekava 4.–6. klassile:

 • 2.4. Elu Maal.

Õpitulemused: teab peamisi Eesti elukooslusi; oskab nimetada erinevate koosluste tüüpilisi liike ja teab nendevahelisi seoseid; oskab tuua näiteid inimtegevuse mõjust keskkonnale.
Põhikooli lõpetaja õpioskused: õpib tundma levinumaid Eesti elukooslusi ja bioloogilisi liike; oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest; suhtub vastutustundlikult oma elukeskkonda ja väärtustab säästvat tarbimist.

Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min või 2*45 min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse