Läheme omadega rappa

Nimi:Läheme omadega rappa
Kirjeldus:

Programmi üldkirjeldus. Tutvume raba kui ökosüsteemiga, rabast tekkiva kasuga inimestele ja raba kasutamisest tulenevate võimalike keskkonnakahjudega. Räägime inimese seotusest rabadega läbi aegade, raba tähtsusest elu hoidmisele planeedil Maa ja jääaja mõjudest loodusele. Programm toimub Viru rabas. Teise kooliastme õpilased liiguvad koos juhendajaga rabas, vaatavad katsuvad ja nuusutavad, vastavad küsimustele ja täidavad töölehti. Kolmanda kooliastme õpilased lähevad kahekaupa õpperajale, otsivad stendidelt ja juhendaja poolt üles pandud infolehtedelt vastuseid küsimustikus esitatud küsimustele. Pärast juhendaja kontrollib vastuseid ja arutab need õpilastega läbi- Parimad saavad auhinnad.

Programmi üldeesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega.

Eesmärk  on osata seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, õppida tundma raba elustikku. Saada teada, kuidas sood tekivad ja arenevad, kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti.

Eesmärk II kooliastmele: saada ülevaade soode kujunemisest ja arengust, seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, saada aru soode tähtsusest ja kaitse vajadustest. III kooliastmes saada aru süsinikuringest soo elutsükli näitel, saada teada, kuidas tekitab turba kaevandamine kasvuhooneefekti, saada selgeks mõisted kohanemine ja kohastumine.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: tööleht õpperajal täitmiseks, vaatlused, rühmatöö, avastusõpe.

Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste: 2.1.6.9. Soo elukeskkonnana.  7-9 kl III kooliaste – Loodusõpetus: inimene uurib loodust. Bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse. Geograafia: Geoloogia; pinnamood; veestik; kliima; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia.

Programmi käigus saadakse teadmisi bioloogiast, geograafiast,keskkonnakaitsest, harjutatakse funktsionaalset lugemist, õpitakse meeskonnatööd, saab ka kehaliselt aktiivne olla.

 

 

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Programm toimub looduses - Viru rabas
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Osalejatel peaksid olema ilmastikule vastavad riided, soovitavalt kihilised, mugavad ja mittelibedad jalanõud, ei tohi panna kummikuid, sest need on libedad, külmad ja ebamugavad! Jook ja võileib võiksid kaasas olla.
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Tasuline programm, hind 150 eurot kuni 25-liikmelise grupi korral. Suurema grupi hind on 300 eurot.
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Märgalad
Putukad
Samblikud
Taimed
Turvas
Toimumise aeg:Programm toimub septembrist novembrini ja aprillist juunini.
Sisestamise kuupäev:26.01.2016


Logi sisse