Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid

Nimi:Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid
Kirjeldus:

Õppeprogrammis käsitletakse maavara kui ühe olulisema rahvusliku rikkuse ja majanduse tootmisobjekti uurimise ja kaevandamise geoloogilisi, tehnoloogilisi ja keskkonnakaitselisi aspekte.

Õppeprogrammi esimeses osas käsitletakse maavara mõistet ning maavarade jaotust lähtuvalt kasutussuundadest. Arutetakse, mis tingimustel saab ühest maapõues levivast kivimist/mineraalist maavara ning mis tingimustel on võimalik ja tasuv seda kaevandada. Kuidas maavara kui taastumatut loodusressurssi säästvalt ja arukalt kasutada!

Maavaradest käsitletakse ja uuritakse põhjalikumalt maake ja maakmineraale, millest on tänapäeval tehnoloogiliselt kergem ja odavam ning keskkonnasäästvam konkreetset metalli toota. Vaadeldakse Eesti maavarasid, eelkõige nende koostist ehk kasuliku komponendi sisaldust, mis määrab maavara tootmise tingimused ja kasutussuunad.

Õppeprogrammi teises osas käsitletakse maavara kaevandamisviise (pealmaa, allmaa, puuraukude kaudu ammutamine, in situ kavandamine) ning millist keskkonnamõju avaldab maavara kaevandamine. Rühmatööna uurivad õpilased erinevate kivimilasundite maavaralist potentsiaali, kaevandamistingimusi ning kaasnevaid keskkonnariske.

Õppeprogrammi läbiviimise detailsed töötoa infomaterjalid, praktiliste tööde juhendid ja töölehed leiab  õppematerjalidest.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus
Kestus (tundides):2 või 3
Läbiviimise koht:Õppekeskuse siseruumides
Lisainfo:sarghaua@ttu.ee; 58846443
Maksimaalne grupi suurus:20
Juhis õpetajale:Seos üldhariduskoolide geograafia õppekavaga: Maa geoloogiline areng, litosfäär, maakoore koostis, loodusressursid, maavarad, maapõue kasutamine ja kaitse, energiamajandus ja metallurgia.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad
Maksumus:Tasuline 70 eur/tund (20-sele grupile)
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maavarad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Turvas
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:23.08.2018


Logi sisse