Meie lasteaia looduspäev

Nimi:Meie lasteaia looduspäev
Kirjeldus:

Tulge looduspäevale  kogu lasteaiaga või ainult oma rühmakaaslastega. Kutsume külastama Lahemaa kauneid  õppe- ja matkaradu Käsmus, Viitnal, Altjal, Tsitres ja Viru rabas.

Viitna Pikkjärve ümbruse looduses uurime järve ääres kasvavat taimestikku, mängime osavus- ja keskkonnamänge ning paneme proovile meeskonnatööoskused.

Altja matkapäeval  tutvume metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge ja meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.

Kolga lahe ääres Tsitres toimub matkapäev endises mõisapargis. Matkal teeme tutvust põliste mändide, võimaste hobukastanite ning teiste erinevate  kodu- ja võõramaiste puuliikidega. Mererannas mängime keskkonna- ja osavusmänge ning meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.

Vanas meremeeste külas Käsmus mõõdame võimsaid rannamände, uurime suuri rändrahne ning vaatleme sammalde ja samblikega kattunud kivikülvi. Lisaks õpime tundma mereäärset taimestikku ja loomastikku, mängime keskkonnamänge ning tutvume Käsmu küla ajalooga.

Matkapäeval Viru rabas näeme Lahemaale iseloomulikku metsa ja rabamaastikku. Uurime raba tähtsamat taime – turbasammalt, mõõdame ja vaatleme rabamände ning õpime tundma teisi rabas kasvavaid taimeliike. Lisaks tutvume lindudega, kelle elupaiga eelistuseks on raba.

Sisu
Tegevused matkarajal ~3  tundi
• Sissejuhatus ja rühmadesse jagamine
• Puuliikide tundmaõppimine
• Rannamaali meisterdamine looduslikust materjalist
• Lindude vaatlus
• Keskkonnamängude mängimine
• Piknik

Eesmärgid

Õpilane:

1) saab praktilisi teadmisi loodusest

2) märkab looduse mitmekesisust

3) loob oma kunstitöö looduslikust materjalist

4) väärtustab liikumist

5) oskab näha seoseid inimese ja looduse vahel

6) suhtub loodusesse positiivselt

Seos õppekavaga:
§ 17. Valdkond Mina ja keskkond
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma
4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult
5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses
§ 23.Valdkond Liikumine
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Viitna, Altja, Käsmu, Viru raba või Tsitre
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/lasteaed
Maksimaalne grupi suurus:80
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:5 eurot osaleja
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aprill, mai, september, oktoober
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse