MERI, RANNANIIT JA ROOSTIK

Nimi:MERI, RANNANIIT JA ROOSTIK
Kirjeldus:

Õppeprogramm kahes osas: lasteaias kohapeal ning praktiline õpe Pärnu rannaniidu matkaraja laudteel (vaata siin) ja mererannas.

Eesmärk:

 1. mõistab mereäärsete elupaikade (meri, rannaniit, roostik) omavahelisi erinevusi;
 2. õpib tundma olulisemaid liike nendes elupaikades;
 3. märkab, et liigid neis elupaikades on erinevad;
 4. saab aru, et elupaikade liigid on omavahel seotud toiduahelate kaudu;
 5. teab, kuidas inimese tegevus võib antud elupaiku kahjustada.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mängu-, sotsiaalseid-, tunnetus- ja õpioskuseid. Lapse oskus väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

Seos ainevaldkondadega:

 • Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil.
 • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.
 • Liikumine – suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslasega arvestama.

Programmi käik:

Õppeprogrammi I osa – Lasteaias kohapeal 2×45

Eesmärk:  anda teada,  kes ja kuidas elab  – meres, rannaniidul ja roostikus.

 • Rühmatöös tutvutakse elupaikade, taime- ja loomaliikidega. Vaadatakse erinevaid näidiseid  ja pilte vastavalt elupaigale.
 • Arutelu – milliste kahjulike keskkonnamõjude ärahoidmisele saab laps kaasa aidata.
 • Meisterdatakse raamat “Kes elab rannaniidul”.
 • Kokkuvõte: vestlus, õpitu kordamine.

Vahendid: pildimaterjal, näitmaterjal, meisterdamise  vahendid.

Õppeprogrammi II osa – rannaniidul ja mererannas 2×45

Eesmärk: näitlikustada ja kinnitada eelenvalt selgitatud mere, rannaniidu ja roosiku elukeskkondi (loomastik, taimestik; nende vajalikkust).

 • Tehakse tutvust mere, rannaniidu ja roostikuga. Vaadeldakse erinevaid elusolendeid ja nende tegevusjälgi. Õpitakse selgeks mõned näidisliigid.
 • Arutletakse, kuidas on elusorganismid omavahel seotud ning üksteisele vajalikud.
 • Tutvutakse keskkonnahoiu põhimõtetega ning räägitakse elukeskkondade vajalikkusest inimestele ja teistele organismidele (nt miks inimesed vajavad metsa, kuldhänilane rannaniitu ning miks hunt ei saa pargis elada).
 • Lastel võimalus rääkida oma kogemustest looduskeskkonnas (jalutuskäik, kokkupuude looma- või linnuliigiga vms). Kogutakse rannast karpe, taimi jms.
 • Kokkuvõte: vestlus, õpitu kordamine.

Vahendid: pildimaterjal, binoklid, näidismaterjalid.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):4x45 minutit
Läbiviimise koht: I osa: lasteaias kohapeal; II osa: Pärnu rannaniit, Tervise Paradiisi tagune laudtee ja mererand
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:23
Juhis õpetajale:õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid. Muu oluline teave: korrata üle ohutusreeglid (käitumine looduses), jalga veekindlad jalanõud ning selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Evelin Nigula ja Taivi Künnap (keelekümblus õppe võimalus)
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Õhk
Putukad
Taimed
Vesi
Toimumise aeg:õppeprogramm koosneb kahes osas:
I osa: lasteaias kohapeal september-mai;
II osa: Tervise Paradiisi tagune laudtee ja mererand september– oktoober, aprill - mai
Sisestamise kuupäev:13.03.2019


Logi sisse