Meri, rannaniit ja roostik

Nimi:Meri, rannaniit ja roostik
Kirjeldus:

Õppeprogramm koosneb kahes osas: lasteaias kohapeal ning praktiline õpe rannaniidul ja mererannas.

Eesmärk: Laps:

  1. mõistab mereäärsete elupaikade (meri, rannaniit, roostik) omavahelisi erinevusi;
  2. õpib tundma olulisemaid liike nendes elupaikades;
  3. märkab, et liigid neis elupaikades on erinevad;
  4. saab aru, et elupaikade liigid on omavahel seotud toiduahelate kaudu;
  5. teab, kuidas inimese tegevus võib antud elupaiku kahjustada.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mängu-, sotsiaalseid-, tunnetus- ja õpioskuseid. Lapse oskus väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

Seos ainevaldkondadega: mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslasega arvestama.

Programmi käik:

Õppeprogrammi I osas pööratakse tähelepanu „Kes ka kuidas elab meres, rannaniidul ja roostikus“.

Läbi mängu ja rühmatöö tutvutakse elupaikade taime- ja loomaliikidega. Rühmitatakse näidiseid (karpide kojad, taimed, vetikad jmt) ja pilte vastavalt elupaigale. Koostatakse elupaikade vahelisi  toiduahelaid. Võrreldakse tingimusi elupaikades nt mage vesi, soolane vesi (maitstakse „merevee“ soolsust jne). Arutelu – milliste kahjulike keskkonnamõjude ärahoidmisele saab laps kaasa aidata.

Kokkuvõte: vestlus, õpitu kordamine.

Vahendid: pildimaterjal, näitmaterjal, luubid

Õppeprogrammi II osa:

Tehakse tutvust mere, rannaniidu ja roostikuga. Vaadeldakse erinevaid elusolendeid ja nende tegevusjälgi. Õpitakse selgeks mõned näidisliigid.

Arutletakse, kuidas on elusorganismid omavahel seotud ning üksteisele vajalikud.

Tutvutakse keskkonnahoiu põhimõtetega ning räägitakse elukeskkondade vajalikkusest inimestele ja teistele organismidele (nt miks inimesed vajavad metsa, kuldhänilane rannaniitu ning miks hunt ei saa pargis elada).

Lastel võimalus rääkida oma kogemustest looduskeskkonnas (jalutuskäik, kokkupuude looma- või linnuliigiga vms). Kogutakse rannast karpe, taimi jms.

Kokkuvõte: vestlus, õpitu kordamine.

Vahendid: pildimaterjal, binoklid, luubid

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):4x45 minutit
Läbiviimise koht: I osa: lasteaias kohapeal; II osa: Pärnu rannaniit, Tervise Paradiisi tagune laudtee ja mererand
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:23
Juhis õpetajale:õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid. Muu oluline teave: korrata üle ohutusreeglid (käitumine looduses), jalga veekindlad jalanõud ning selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Pernova loodusmaja õpetajad
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivistised
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Õhk
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:õppeprogramm koosneb kahes osas:
I osa: lasteaias kohapeal september-mai;
II osa: Tervise Paradiisi tagune laudtee ja mererand september– oktoober, aprill - mai
Sisestamise kuupäev:13.03.2019


Logi sisse