Mida teha jäätmetega? 1-3. klass

Nimi:Mida teha jäätmetega? 1-3. klass
Kirjeldus:

Eesmärgiks on suunata lapsi märkama prügi tekkimise põhjuseid ja selle mõjusid keskkonnale, mõistma prügi  vähendamise vajalikkust, sorteerimise ja ümbertöötlemise olulisust.  Õppida tundma pakenditel kasutatavaid märgiseid ja nende järgi sorteerima prügi, uurida millised materjalid on biolagunevad.

Tutuvstatakse prügi sorteerimise vajalikust ning põhimõtteid. Uuritakse, millist pürgi ja miks tekib. Kui kaua erinevad jäätmed looduses on ning mida see endaga kaasa toob. Milliseid jäätmeid saab taaskasutada, millised on nende kasutusviisid. Tutvutakse erinevatel pakenditel olevate märgistustega. Viiakse läbi katse vee, liiva ja mulla keskkonnas biojäätme, plastjäätme ja paberiga. Tehakse ennustused katse tulemuste kohta, fikseeritakse see paberil ja eksperimendist tehakse fotod. Mängitakse sorteerimis- ja pakendimärgiste mänge. Uuritakse digitaalse käsimikroskoobiga komposteeruma pandud materjale ja tehakse katse tulemuste põhjal järeldused. Võrreldakse tulemusi ennustustega. Viiakse läbi õppekäik Kohila Jäätmejaama.

Programm toetab alljärgnevaid õppe ja kasvatuseesmärke I kooliastmes:

Teema Inimene
3. klassi lõpetaja teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist
ning hoiab keskkonda.

Teema Loodusvaatlused

3. klassi lõpetaja käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Teema Uurimisoskused
3. klassi lõpetaja:
1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;
2) sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;
3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;
4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;
5) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes;
6) kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Kohila Keskkonnahariduse Keskus, Kohila Jäätmejaam
Lisainfo:khk@kohila.edu.ee/+372 58558040
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Koolitusprogramm toimub osaliselt õues. Seetõttu selga soojad riided.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Janika Volga, Gert Küling
Maksumus:150 €
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Sügis ja kevad.
Sisestamise kuupäev:10.02.2016


Logi sisse