Minu elustiil ja selle mõju keskkonnale

Nimi:Minu elustiil ja selle mõju keskkonnale
Kirjeldus:

Õpitulemus:

 • õpilane mõtiskleb oma tarbimisharjumuste ja eluviisi üle ning saab ülevaate vee, elektri, toidu, jäätmete, soojuse ja heaoluteenuste tarbimise mõjust keskkonnale;
 • oskab tähelepanu pöörata võimalikele energiakuludele kodus ning leida viise tarbimisharjumuste säästlikumaks muutmisel.

Tegevused:

 1. Interaktiivne loeng koos esitlusega keskkonna kasutamise teemal;
 2. Keskkonnamäng „Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?“
 3. Arutelu säästvast eluviisist ja säästvast tarbimisest;
 4. Oma tarbimisharjumuste analüüs, kodused mõõtmised (vesi, elekter jm).

Seos õppekavaga:

4-6 kl II kooliaste, Loodusõpetuse ainekava:

 • 2.9. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Päikeseenergia: tuule-, vee-, kütuste energia. Eesti loodusvarad: maa, mullad, veed, metsad, taimed, loomad, maavarad, klimaatilised tingimused. Inimese mõju keskkonnale. Looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tulemusena. Tehiskeskkond. Kodukoha keskkonnaprobleemid. Jätkusuutlik areng.
  Inimeseõpetuse ainekava 4.–6. klassile:
 • 2.1.2. Tervislik eluviis;
 • 2.1.4. Tervislik toitumine;
 • 2.1.5. Kehaline aktiivsus;
 • 2.1.11. Keskkond ja tervis.

7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava:

 • 3.3.4. Eesti majandus. Energiamajanduse olemus ja tähtsus. Põlevkivi ja turbatööstus. Elektri- ja soojusenergia tootmine. Alternatiivenergia kasutamise võimalused. Põllumajandus ja
  toiduainetööstus. Seosed toiduainetööstusega. Veondus. Veonduse liigid. Teedevõrk ja sadamad. Eesti-sisesed veod. Transiitveondus ja logistika. Teenindus. Äri- ja sotsiaalteenused. Välismajandussidemed. Väliskaubanduse struktuur ja geograafia.

Geograafia ainekava gümnaasiumile:

 • 3.2.7. Energiamajandus;
 • 3.2.11. Transport ja side;
 • 3.2.12. Teenused.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):2*45 min
Läbiviimise koht:Sisetingimustes (koolis)
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maailmaruum
Põllumajandus
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse