Mis toimub Eesti metsaga?

Nimi:Mis toimub Eesti metsaga?
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus teaduslikul teemal, näha probleemi erinevaid tahkusid, osata oma seisukohti esitada ning samal ajal saada uusi teadmisi metsa kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab probleemi, seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks – metsaga seotud erinevateks huvigruppideks, igal huvigrupil on erinevad eesmärgid, soovid ja ootused. Igale grupile tutvustatakse lühidalt konkreetse grupi huvisid ning jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupp saab tutvuda. Seejärel läheb igast grupist üks inimene kaitsma oma grupi huvisid teise töögruppi. Lõpuks esitavad kõik töögrupid kokkulepitud tulemuse ja räägivad, kuidas nad selleni jõudsid. Pärast teeb juhendaja kokkuvõtte toimunud diskusiooni ja teaduslike seisukohtade kohta.

Seos riikliku õppekavaga: gümnaasiumiaste: bioloogia 2.1.4.4. evolutsioon ja ökoloogia – ökoloogia, keskkonnakaitse; geograafia 2.2.4.3. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Kasutatavad aktiivõppe meetodid: arutelu, grupitöö.

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Programm viiakse läbi koolis, klassiruumis.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Klassile saadetakse juba eelnevalt vajalikke materjale, mille eelnev läbitöötamine on soovitav.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programmi hind on 200 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Tehnoloogia ja innovatsioon
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Talv
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse