Mis toimub Eesti metsaga?

Nimi:Mis toimub Eesti metsaga?
Kirjeldus:

Programmi eesmärk: õpilased oskavad leida kirjalikest materjalidest vajaliku info, näevad probleemi erinevaid tahkusid, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti esitada ning kaitsta, pidada läbirääkimisi, teha koostööd. Õpilased saavad uusi teadmisi metsa kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab metsaga seonduvaid probleeme ja erinevate huvigruppide seisukohti selles. Seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks – metsaga seotud erinevateks huvigruppideks, igal huvigrupil on erinevad eesmärgid, soovid ja ootused. Igale grupile tutvustatakse lühidalt konkreetse grupi huvisid, teaduslikke seisukohti, mis haakuvad konkreetse huvigrupi seisukohtadega ning jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupiliikmed saavad tutvuda. Seejärel läheb igast grupist üks inimene kaitsma oma grupi huvisid teise töögruppi. Lõpuks esitavad kõik töögrupid tulemuse, milles nad kokkuleppele jõudsid ja räägivad, kuidas nad selleni jõudsid. Lõpus teeb juhendaja kokkuvõtte ja esitab teaduslikud seisukohad probleemi kohta.

Tagasiside: juhendaja annab klassile pärast programmi lõppu tagasisidet programmi toimumise ja tulemuste kohta.

Seos riikliku õppekavaga – III kooliaste: loodusõpetus Elus- ja eluta looduse seosed;

bioloogia:  taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia: Euroopa ja Eesti majandus.

Kasutatavad õppemeetodid: hariduslik rollimäng, grupitöö.

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Programm viiakse läbi koolis, klassiruumis.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Klassile saadetakse juba eelnevalt vajalikke materjale, mille eelnev läbitöötamine on soovitav.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programmi hind on 150 eurot klassi kohta Tallinnas, väljaspool Tallinnat 200 eourt.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Tehnoloogia ja innovatsioon
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Talv
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse