Keskkonnateadlik tarbimine

Nimi:Keskkonnateadlik tarbimine
Kirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse taaskasutuse kui mõtte- ja eluviisiga, analüüsitakse elu tänapäeva tarbimisühiskonnas ning koostöös püütakse leida ideid, kuidas oma elu keskkonda säästvamaks muuta.

Seos õppekavaga: II kooliaste – põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi; analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale. III kooliaste – väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse. 

Eesmärgid:

  • Tutvustada  igapäevaselt kasutuses olevate toodete elutsüklit toorainest jäätmeteni
  • Arutleda, kas ja miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik
  • Seostada meie igapäevaseid tarbimisharjumusi lokaalsete ning globaalsete (keskkonna) probleemidega
  • Julgustada õpilasi iseseisvalt mõtlema ning tegema argumenteeritud otsuseid

 Programmi kirjeldus

Sissejuhatus:

Meie planeedil elab üle 7 miljardi inimese, kes peavad kõik ellujäämise nimel tarbima – toitu, maavarasid, riideid jm eluks vajalikku. Tooted, mida igapäevaselt tarbimine, on enamasti sünteetilised ning toodetud taastumatutest loodusvaradest. Nende tootmine, transport ning utiliseerimine tekitab kahju ümbritsevale keskkonnale ning ka inimestele. Toidu tootmine ning transport on samuti seotud taastumatute loodusvarade ning elupaikade hävimisega. Oluline on teadvustada endale oma igapäevaselt tehtavaid valikuid ning nende võimalikke tagajärgi inimühiskonnale ning keskkonnale. See aitab juurutada teadliku tarbimise harjumust, oskust näha asju globaalses vaates ning teadvustada erinevate valikute tagajärgi.

 Teema arendus:

Meie igapäevased tarbimisharjumused. Toodete elutsükkel toormest jäätmeteni (toit, riided, energeetika). Mõju keskkonnale ning inimestele. Jäätmete sorteerimine ning taaskasutamine.
Maapõues olevad loodusressursid on piiratud ning selleks, et ka tulevastel põlvedel oleks, millest toota ning mida tarbida, on oluline juba praegu alustada säästvate eluviisidega. Säästva arengu kontseptsioon: “Säästev areng on selline areng, mis vastab praegustele vajadustele, säilitades samal ajal tulevastele põlvkondadele võimaluse rahuldada nende vajadusi.” Mida teadlikumaks inimesed muutuvad, seda keerulisemaks lähevad igapäevased tarbimisega seotud valikud. Ökotoode Lõuna-Ameerikast on keskkonnasäästlik kohalikus mõistes, kuid transpordituna Euroopasse muutub selle ökoloogiline jalajälg tunduvalt suuremaks. Nn tervisetooted võivad keskkonnale ja tervisele olla hoopis kahjulikumad kui nö tavatooted. Komponendid on looduslikud, kuid maailma eri paikadest ja toode ise on ülepakendatud. Igapäevaselt tarbimises olev toit ning riided saabuvad Eestisse sageli eri maailma paikadest ning nende tootmisel on kasutatud palju erinevaid loodusressursse (puhas vesi, looduslikud elupaigad, maavarad, ohustatud liigid) ning mille tagajärjeks on ümbritseva keskkonna saastamine (reovesi, hävinud elupaigad, saastunud õhk ja maapind, ümberkujundatud maastikud). Lisaks keskkonna kahjustamisele on sageli kannatajaks ka kohalikud elanikud, kelle maa on ära võetud, elukeskkond kahjustatud ning võimalus inimväärseks eluks raskendatud. Lisaks säästvale tarbimisele on oluline ka jäätmete kogumine, sorteerimine ning taaskasutus. Liigiti kogutud jäätmete ümbertöötlusel on võimalik säästa loodusressursse ning luua toodetele lisandväärtus. Prügimäele ladestatud paber ja papp laguneb u 2,5 kuuga, samal ajal võiks see olla toormeks paberitööstusele.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:MTÜ Aasavili
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:haridusasutuses kohapeal
Lisainfo:loenguruumis vajalik projektori olemasolu
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Aasavili
Maksumus:90
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse