Looduspiltnik Pandiverel ehk jäädvustusretk loodusesse

Nimi:Looduspiltnik Pandiverel ehk jäädvustusretk loodusesse
Kirjeldus:

Laste loomupärase uudishimu ja loodushariduse integreerimise ideest, millega nad suunatakse looduses mõtestatud tegevuse ehk loodusfotograafia juurde.

Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub

loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja

maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

II kooliaste õpilane:

1) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid

ökosüsteemis;

2) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust

ökosüsteemides;

3) põhjendab aineringe olulisust;

4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused

keskkonnas põhjustada elustiku muutusi;

5) koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;

6) selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.III kooliaste õpilane:

1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja

tehnikaalasest karjäärist;

2) väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel, kasutab julgelt loovust;

3) usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi tundma õppides;

4) väärtustab katsetamisel korda, peab kinni kokkulepitud reeglitest ja hoiab

katsevahendeid;

5) väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust.

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.2. Aastaajad, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis

III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Loodusvaatluste õpe,  loodusfotograafia alast teoreetilist ja praktiline juhendamine, valmib isiklik foto- ja/või videokunsti kogumik.
Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5-3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Riietus vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Võnkumine ja laine
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse