Maakasutus nitraaditundlikul alal

Nimi:Maakasutus nitraaditundlikul alal
Kirjeldus:

Kirjeldus ja eesmärk:
Tutvutakse säästva põllu- ja metsamajandamisega nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitse, karstiala ehk nitraaditundliku ala omapäraga põlluharimisel ja metsa majandamisel.

Programmi õpieesmärk II kooliaste õpilane:

1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi;

2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett;

3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;

4) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi;

5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes.

III kooliaste õpilane:

1) toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta;

2) iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist;

3) kirjeldab mulda kui ressurssi;

4) toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis;

5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid;

6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise

võimaluste kohta.

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

II kooliaste: 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana, 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

III kooliaste: 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid Äigejooniste tegemine, mulla vaatlemine mikroskoobiga, Aktiivvestlus käsitletaval teemal.
Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5-3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga
Lisainfo:info@metsamoisa.ee, 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:6. - 9. klass
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Elekter
Heli
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Valgus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse