Meisterdajad ja nobenäpud looduses

Nimi:Meisterdajad ja nobenäpud looduses
Kirjeldus:

Arendatakse käsitööoskusi looduslikest materjalidest tarbe- ja ilusesemeid valmistades.

Lasteaed, I, II, III kooliaste, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi.

Aktiivõppe meetodid: Käsitöö, juhendajaga aktiivõpe, praktilised oskuste omandamine looduslikest esemetest tarbe ja ilusasju valmistades.

Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub

loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja

maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

II kooliaste õpilane:

1) selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja

üksikobjektide kohta;

2) kirjeldab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas;

3) põhjendab niidu kui Eesti liigirikkaima koosluse elurikkust ja kaitsmise vajalikkust;

4) selgitab keskkonnakaitse vajalikkust;

5) põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi;

6) analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale;

7) toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende

lahendamise võimalusi.

III kooliaste õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust,

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;

3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle tähtsamatest protsessidest, organismide

omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset

bioloogiasõnavara;

4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning

langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilismoraalsetele

seisukohtadele ning õigusaktidele;

5) plaanib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;

6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;

7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;

8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste

vajalikkusest erinevates töövaldkondades;

9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast

 

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad,

II kooliaste: 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

III kooliaste: 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Käsitöö, juhendajaga aktiivõpe, praktilised oskuste omandamine looduslikest esemetest tarbe ja ilusasju valmistades.
Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5- 3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Galina Borissova, Priit Adler, Epp Talvik, Velle Taraste, Riina Pahk, Viive Abel.
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Täiskasvanud
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Võnkumine ja laine
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse