Mõõdetav loodus

Nimi:Mõõdetav loodus
Kirjeldus:

Geomeetria õues

Vaadeldakse/uuritakse/mõõdetakse töölehtedel nimetatud/kirjeldatud või kaardil tähistatud objekte. Vaadeldavate objektide juures sooritatakse objektiga seotud ülesandeid.

I, II ja gümnaasiumi kooliaste, võimalus kohaldada gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi.

Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane:

1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja

rühmitab neid;

2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning valdab ohutunnet tundmatute ainete vastu;

3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid;

4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid

mõõtmisvahendeid;

5) selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes katsele magnetiga;

6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud

teadmisi, kasutades elektririistu ohutult;

7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; toob näiteid, millest sõltub liikuva

keha peatamise aeg ja teepikkus.

II kooliaste õpilane:

1) mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe

ja tuule suunda;

2) võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed)

Eesti erinevates osades;

3) iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning

tuuleroosi järgi valdavaid tuuli Eestis;

4) kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet;

5) iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja

õhus;

6) selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku

tähtsust organismidele;

7) teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel;

8) toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel;

9) nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu

saastumist.

III kooliaste õpilane:

1) mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus;

2) eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest;

3) kirjeldab kehade omadusi nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt;

4) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi;

5) seostab õpitava loodusõpetuses varem omandatud teadmiste ja oskustega.

Programmi seos riikliku õppekavaga I kooliaste: 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine

II kooliaste: 2.1.6.13. Õhk

III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.4.4.2. Mehaanika, 2.5.4.1. Millega tegeleb keemia?

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid.
Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5-3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga
Lisainfo:info@metsamoisa.ee, 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale: Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Kauri Kivipõld, Helle Lepik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Riina Pahk, Kristiina Kaljurand, Viive Abel.
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Täiskasvanud
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Võnkumine ja laine
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse