Elu Metsamõisa tiigis

Nimi:Elu Metsamõisa tiigis
Kirjeldus:

Kiil

Vee kui elukeskkonna tutvustamine, veeelustiku tundmaõppimine, keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi loodusteadusliku uurimismeetodi.

Lasteaed, I, II ja gümnaasiumi kooliaste, võimalus kohaldada gümnaasiumi kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi.
Püütakse veeloomi kahvaga ja määratakse liike taimedel ja loomadel-

 

Programmi õpieesmärk I kooliastme õpilane:

1) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning

toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses;

2) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi;

3) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;

4) eristab selgroogseid (kala, kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) ning selgrootuid

(putukad);

5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;

6) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult

7)toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud liikidest

lihtsamaid toiduahelaid;

8) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud

uurimuslikule ülevaatele.

II kooliaste õpilane:

1) kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist veekogu uurimisel;

2) oskab korraldada loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada

uurimistulemusi;

3) nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid jõgesid ja järvi;

4) iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi etteantud jõgesid (paiknemine, lähe ja

suue, lisajõed, languse ja voolukiiruse seostamine);

5) iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja

järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves;

6) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike;

7) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres;

8) koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke.

III kooliaste õpilane:

1) mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus;

2) eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest;

3) kirjeldab kehade omadusi nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt;

4) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi;

5) seostab õpitava loodusõpetuses varem omandatud teadmiste ja oskustega.

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

I kooliste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

II kooliaste: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine

III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Tiigi, kalda  taime- ja loomastiku uuringud (kahkv, mõõdilint, termomeeter, luup, mikroskoop, termomeeter, pH, hapniku mõõtja mikroskoop, filtreerimine). Aktiivvestlus käsitletaval teemal.
Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5- 3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Galina Borissova, Priit Adler, Epp Talvik, Kauri Kivipõld, Helle Lepik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Riina Pahk, Kristiina Kaljurand, Viive Abel.
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Täiskasvanud
Teemad:Heli
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Kevad-sügis
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse