Taastuvenergia väikelahendused praktikas

Nimi:Taastuvenergia väikelahendused praktikas
Kirjeldus:

Õpitakse tundma ja praktikas kasutama taastuvenergia praktilisi lahendusi (päike + tuul), koostatakse päiksepaneel ja elektrimootoriga vooluring, käivitatakse hüdromootor ja valmistatakse aurumootor.

Programmi õpieesmärk II kooliaste õpilane:

1) eristab füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi nähtusi, selgitab nende vahelisi seoseid;

2) toob näiteid igapäevaelust, kuidas energia muundub või muundatakse ühest liigist teise;

3) liigitab erinevaid materjale soojusjuhtivuse põhjal ning seostab materjalide

soojusjuhtivust nende kasutusaladega; seostab vee olekute muutused erinevate

sademetega (vihm, lumi, kaste, udu, härmatis);

4) selgitab fotosünteesi, hingamise ja põlemise näitel, et keemilistes reaktsioonides võib

eralduda või neelduda energiat;

5) selgitab füüsikaliste tegurite (soojus, valgus, niiskus) mõju elusorganismide kasvule ja

arengule.

III kooliastme õpilane:

1) analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid ning

selgitab nende avaldumist looduses ja inimese igapäevaelus;

2) seostab toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära selgroogse looma

toiduobjektidega;

3) selgitab ja võrdleb erinevate selgroogsete loomade hingamiselundite talitlust;

4) võrdleb püsi- ja kõigusoojaseid organisme ning toob nende kohta näiteid;

5) analüüsib selgroogsete eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripära ning seostab

neid püsi- ja kõigusoojasusega;

6) võrdleb selgroogsete loomade kohastumusi püsiva kehatemperatuuri tagamisel;

7) selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise

mõju kohta keskkonnale;

8) analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid ning

puudusi elektrienergiat tootes;

9) analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust; iseloomustab põlevkivi

kasutamist energiat tootes;

10) toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta;

11) teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist;

12) toob näiteid Euroopa peamiste majanduspiirkondade kohta.

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.16. Eesti loodusvarad

III kooliaste: 2.1.9.3. Loodusnähtused, 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2.4.3. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus, 2.4.4.1. Valgusõpetus. 2.4.4.3. Elektriõpetus

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Eksperimendid (tuule, valguse, temperatuuri, mõõtmine eksperimendid) tuuliku, päiksepaneelide tootmine,   hüdromootori tootmine
Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5- 3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:23
Juhis õpetajale:Riietus vastavalt ilmastikule
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Elekter
Heli
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Valgus
Veekogud
Vesi
Võnkumine ja laine
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse