Geotark loodust avastamas

Nimi:Geotark loodust avastamas
Kirjeldus:

Õpitakse tundma Pandivere kõrgustiku maa-alust osa, saadakse teadmisi geoajaloost. Õpitakse tundma maakera ajalugu, saadakse teadmisi geoajaloost ning  saadakse näpunäiteid veeteket mõjutavatest loodusnähtustest.

Programmi õpieesmärk I kooliaste:

1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;

2) sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;

3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;

4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;

5) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus

kõnes;

6) kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes.

II kooliaste õpilane:

1) nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise

näiteid;

2) oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;

3) toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas;

4) selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine –

jäätmed.

III kooliaste õpilane:

1) kirjeldab jooniste järgi Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimaluste kohta;

2) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade

servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide

ja kivimite teket ning muutumist;

3) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi

esinemispiirkondi, toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul

käituda;

4) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning vulkaanilistes

piirkondades;

5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja

tardkivimite teket;

6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti,

liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta;

7) mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst.

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti, 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine

II kooliaste: 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood, 2.1.6.16. Eesti loodusvarad, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: 2.3.4.1. Kaardiõpetus, 2.3.4.2. Geoloogia, 2.3.4.3. Pinnamood, 2.2.4.19.

Evolutsioon

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Aktiivvestlus käsitletaval teemal, täidetakse praktilisi ülesandeid looduses, otsivad ja uurivad fossiile,. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.
Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5-3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi
Lisainfo:info@metsamoisa.ee, 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta.
Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Riina Pahk, Viive Abel.
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Võnkumine ja laine
Toimumise aeg:Kevad-sügis
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse