Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde

Nimi:Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde
Kirjeldus:

Mesilaste vaatlustaru

Tutvutakse putukate eluga looduses, sealhulgas mesilaste vaatlustarus oleva maailmaga.

Lasteaed, I, II, võimalus kohaldada teistele kooliastmetele sh puuetega inimestele ning täiskasvanutele. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi.

Putukate vaatlustaru vaatlus, entomoloogia kogu vaatlemine, uuritakse mesilaste saadusi ja putukate elutegevuste tagajärgi.

Programmi üldkirjeldus Tutvutakse putukate eluga sealhulgas mesilaste vaatlustarus oleva maailmaga
Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub

loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja

maastikulist mitmekesisust;

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

II kooliaste õpilane:

1) eristab selgroogseid (kala, kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) ning selgrootuid

(putukad);

2) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;

3) tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja

otsustusi;

4) selgitab põhjuse-tagajärje seoseid;

5) kasutab või koostab mudelit, et näidata arusaamist seostest, protsessidest ja

süsteemidest;

6) kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ning erinevusi;

7) selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning

põhjendab loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;

8) saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti

kontekstis.

III kooliaste õpilane:

1) võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi elukeskkonnas;

2) analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle

kohta näiteid;

3) seostab liikumisorganite ehitust selgrootute loomade eri rühmadele omaste

liikumisviiside ja elupaigaga;

4) analüüsib selgrootute loomarühmade esindajate erinevate meelte arengutaseme seost

elupaiga ja toitumisviisiga;

5) analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadel;

6) hindab otsese, täis- ja vaegmoondelise arengu eeliseid ning toob nende kohta näiteid;

7) selgitab parasiitse eluviisiga organismide arengu vältel peremeesorganismi,

toiduobjekti ja/või elupaiga vahetamise tähtsust;

8) väärtustab selgrootuid loomi eluslooduse olulise osana.

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond, 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana, 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis

III kooliaste: 2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Putukate hotelli ja vaatlustaru vaatlus, entomoloogia kogu vaatlemine, uuritakse mesilaste saadusi ja putukate elutegevuste tagajärgi, aktiivvestlus käsitletud teemal.

 

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):2,5-3
Läbiviimise koht:Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi
Lisainfo:info@metsamoisa.ee, 5132149
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Korraga saame vastu võtta kuni 6 gruppi (võivad olla erinevad vanuseastmed).
Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Kauri Kivipõld, Helle Lepik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Riina Pahk, Kristiina Kaljurand, Viive Abel.
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Kevad-sügis
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse