MULD JA MULLAELUSTIK

Nimi:MULD JA MULLAELUSTIK
Kirjeldus:

Soovituslik 6. kl

Eesmärk: 

 1. Õppida tundma mulla koostist, muldade teket ja arengut.
 2. Tutvuda mullaorganismidega ja nende rolliga mullas.
 3. Saada aru aineringest,  mulla osast kooslustes ja vee liikumisest mullas.
 4. Mõista mulla tähtsust elukeskkonnana.

Seos õppekava üldosaga:

arendab õpi- ja suhtluspädevust ning analüüsioskust, mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning väärtustab elurikkust ja säästvat arengut.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. Aineringe. Mulla osa kooslustes. Mullalõimis. Vee liikumine mullas. Mulla viljakus. Keemilise tõrje mõju loodusele. Inimtegevuse mõju mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla kaitse.

Programmi käik:

 1. Sissejuhatus – mis on muld, kuidas tekib ja võib muutuda.
 2. Komposti valmistamine.
 3. Tutvumine mullaelustikuga ja tema rolliga mulla viljakusele.
 4. Vee- ja õhusisalduse kindlakstegemine  ja võrdlemine mullas.
 5. Mullahorisontide võrdlemine: preparaatide uurimine mikroskoobi abil.
 6. Mullalõimiste kirjeldamine  erinevate koosluste näitel
 7. Kokkuvõte: mulla olulisus elukeskonnana, kaitsmisvajadus ja -viisid.

Vahendid: erinevad mullad, kruus, liiv, savi, turvas jt; kivimid,  topsid, petritassid, mikroskoopid, mullaelustiku näidised, mullasõelad.

Otsingusõnad: Muld, mulla teke, lähtekivim, muld kui elukeskkond, mullaorganismid, kemikaalid, väetised, mahepõllumajandus, kooslused, elurikkus.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles
positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel
täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Muld
Põllumajandus
Putukad
säästva arengu eesmärgid
säästva arengu haridus
Taimed
Tervis ja ohutus
toiduvõrgustik
Vesi
Toimumise aeg:september - mai (juuni - august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:26.02.2020


Logi sisse