Inimese jälg maastikul (II kooliaste)

Nimi:Inimese jälg maastikul (II kooliaste)
Kirjeldus:

Alguspunkti saab bussidega 5 ja 33, lõpp-punkti bussidega 14, 18 ja 33. Retke pikkus 4-6 km, aeg kuni 5 ak tundi
Õpilased näevad Männikul erinevaid tehislikke pinnavorme ja kasutatud karjääride metsastamis-püüdeid; kaitseväe kasutuses olevat Männiku liivikuala; Pääsküla raba kunagisi turbavõtu-auke ja turvast; kuivendatud raba kanaleid, nende ummistumist ja raba taas-soostumist; allika-ala.
Programmi õpieesmärk:
õpilane teab looduses käitumise reegleid; suudab kaardi järgi liikuda; mõistab soode kujunemist ja arengut; oskab eristada loodusvarasid liiva, kruusa, turvast, teab nende kasutusalasid; oskab seletada põhjavee teket ja mõistab selle tähtsust; saab aru inimtegevuse mõjudest loodusele ja keskkonnakaitse vajalikkusest.
Programmi seos riikliku õppekavaga:
programm käsitleb riikliku õppekava II kooliastme loodusõpetuse järgmisi teemasid
1) Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Elutingimused soos. Soode elustik. Soode tähtsus. Turba kasutamine.
2) Pinnavormid. Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid.
3) Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Eesti maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid.
4) Vesi kui aine, vee kasutamine. Põhjavesi. Joogivesi. Vee kasutamine. Vee reostumine ja kaitse.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Nõmme Loodusmaja
Kestus (tundides):4
Läbiviimise koht:Männiku karjäärid, Pääsküla raba loodusõpperada
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:Vajalikud korralikud vastupidavad jalatsid, soovitavalt niiskuskindlad - tuleb ronida ebatasasel pinnal ja olenevalt ilmastikust võib rajal olla märgi kohti. Kindlasti kaasa jook ja soovitavalt väike eine.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Nõmme Loodusmaja
Maksumus:150 eur
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Taimed
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:kevad, suvi, sügis
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse