Õiglane kaubandus

Nimi:Õiglane kaubandus
Kirjeldus:

Õpitulemus: 

 • Õpilane saab ülevaate õiglase kaubanduse ideest ning selle rollist Aafrika, Aasia ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika talunike ja tööliste majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste parandamisel;
 • saab aru millised ohud keskkonnale ja inimesele kaasnevad banaani, kakao, kohvi ja puuvilla kasvatamisega;
 • oskab näha väiketootjate muresid nii Eestis kui ka kaugemal.

Tegevused:

 1.  Õppeprogramm tutvustab õiglase kaubanduse teemat ja õppevahendit “Õiglane kaubandus”;
 2.  Õppeprogramm algab temaatilise videoklipiga, millele järgneb lühike ettekanne (20 min) õiglase kaubanduse teema tutvustamiseks:
  • Mis ja milleks on õiglane kaubandus;
  • Kuidas aitab õiglane kaubandus arengumaid;
  • Kas ka meil siin Eestis on sellest kasu?
 3.  Arutelu õiglase kaubanduse teema seostest Eesti väiketootjatega. Leiame vastuse küsimusele, kas kohalike tarbimisharjumused mõjutavad kogukonna heaolu?

Teema käsitlemisel on abiks õppemäng “Õiglane kaubandus”

Seos õppekavaga:

7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava põhikoolile:

 • 3.3.4. Eesti majandus;
 • 3.1.4. Kliima;
 • 3.2.1. Looduskomponentide vastastikused seosed.

Geograafia ainekava gümnaasiumile:

 • 3.2.1. Maailmamajanduse ja maailma poliitilise kaardi kujunemine;
 • 3.2.4. Põllumajandus ja toiduainetööstus.

Bioloogia ainekava gümnaasiumile:

 • 3.4.1. Organismide kooseksisteerimine.

Ühiskonnaõpetuse ainekava gümnaasiumile:

 • 3.5. Kaasaja maailma mitmepalgelisus.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min või 2*45 min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild, Mari Kala
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Põllumajandus
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse