Orienteeru, avasta ja õpi nuhvliga – 4.-6. klass (NutiAkadeemia)

Nimi:Orienteeru, avasta ja õpi nuhvliga – 4.-6. klass (NutiAkadeemia)
Kirjeldus:

Päikese kell looduslikest vahenditestEesmärgid:

Õpilased õpivad  nuhvliga iseseisvalt looduses liikuma

Õpitakse kasutama  looduses kasutama kompassi ja määrama ilmakaari

Valmistatakse looduslikest vahenditest päiksekell

Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine

Olulisemate puu-, taime- ja loomaliikide õppimine

Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine

Tegevusõpe

Koostööoskuse  arendamine looduses grupitööd läbi viies

Elusorganismide tegevusjälgede otsimine

Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest

Erinevate õppeainete integratsioon

Sihtrühm:  4.-6. Klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus:  1,5-2 h

Vahendid: 11 nuhvlit

Sisu kirjeldus:

Sissejuhatus Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit)
Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel.

Õppeprogrammi tutvustus

Õpilased jaotatakse 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades eri puuliikidest pulki, mille järgi moodustuvad grupid.

Õpilased proovivad ära arvata, millisest puu liigist nende käes olevad pulgad on.

Enne nuhvlite jagamist viime läbi liikumimängu, kus on vajalik leida eelnevalt  paigaldatud puidust lipid ilmakaarte nimetustega. Juhendaja nimetab ükshaaval ilmakaari ning õpilased otsivad üles õige ilmakaare lipi kiiruse peale.

Jagatakse kätte nuhvlid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse koos nuhvli  rakendus ning juhendaja õpetab, kuidas nuhvlit kasutada ning räägib reeglitest:

  • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab nuhvlit
  • Õpilane, kes kannab nuhvlit samal ajal joosta ei tohi
  • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

Teema käsitlus

Tahvelarvutiga metsas liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 3 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

Ilmaarte õppimine-kordamine

Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomajate- ja kahepaiksete, looma- ja linnuliike kasutades tahvlites  olevaid määrajaid

Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?

Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas

Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi

Orienteerumine metsas

Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suund

Valmistatakse loodulikest vahenditest päiksekell.

Retke käigus valmib samakõrgusjoontega loodusliku asukoha mudel ja vaadeldakse seda 3-D mudelina ning valmistatakse 3D fotod.

Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi

Kokkuvõte Looduskooli õuel (20 minutit)

Programmi õpieesmärk Õpilased õpivad nuhvliga iseseisvalt looduses liikuma
Õpitakse kasutama looduses kasutama kompassi ja määrama ilmakaari
Valmistatakse looduslikest vahenditest päiksekell
Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
Olulisemate puu-, taime- ja loomaliikide õppimine
Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine
Tegevusõpe
Koostööoskuse arendamine looduses grupitööd läbi viies
Elusorganismide tegevusjälgede otsimine
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest
Erinevate õppeainete integratsioon
Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“
4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“
7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“
I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.
II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused,
4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” 4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.
Geograafia III kooliaste 4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 1. Kaardiõpetus Õppesisu Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid, sh interaktiivsed kaardid. Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid.
Mõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart
Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Puhta Vee Teemapark
Kestus (tundides):1,5- 2
Läbiviimise koht:Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas
Lisainfo:info@metsamoisa.ee , 5132149
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Priit Adler, Viive Abel
Maksumus:150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Jäätmed
Kalad
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maastikud
Maavarad
Märgalad
Meeled ja taju
Muld
Nutiseadmed
Õhk
Põllumajandus
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Vesi
Võnkumine ja laine
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:04.01.2016


Logi sisse