Käsmu õpperada

Nimi:Käsmu õpperada
Kirjeldus:

Programmi üldkirjeldus

Käsmu õpperada on põnev looduses liikumine, kus õpitakse tundma kaarti ja tutvutakse looduse ning pärandkultuuriga. Õpilased jagatakse väikesteks gruppideks, grupid saavad küsimustiku ja kaardi. Kaardi järgi leitakse üles kõik olulised objektid õpperajal ning infostendidelt leitakse vastused esitatud küsimustele. Pärast juhendaja kontrollib vastuseid ning parimad saavad ka auhinna.

Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased õpivad kaardi ja kompassiga orienteerumist, meeskonnatööd, saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust, õpivad kasutama nutiseadmeid küsimustele vastuste leidmiseks ning saavad ka füüsilist treeningut.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: avastusõpe, vaatlused, arutelud, rühmatöö, tööleht täitmiseks.

Õpieesmärk:

Programmi üldeesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega.

1. õpilane oskab leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele, 2. õpilane oskab kaarti kasutada,  3. õpilane tunneb Läänemere ja Soome lahe eripärasid ja elustikku, 4. õpilane teab missugused keskkonnaprobleemid ohustavad Läänemerd, selle elustikku, rannikukooslusi. 5. õpilased mõistavad seoseid erinevate protsesside ja nende tagajärgede vahel, saavad aru inimtegevuse mõjust Soome lahe elukeskkonnale ja keskkonna mõjust inimtegevusele.

Seos õppekavaga: III kooliaste 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2..4.9 Ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia 2.3.4.2. geoloogia.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Looduses, Käsmu poolsaarel
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Õpilased peaksid kandma ilmale vastavat riietust, võiks olla kihiline, et vajadusel midagi vähemaks võtta. Jalanõud võiksid olla sportlikud ja soovitavalt veekindlad. Kaasas võiks olla kirjutusvahend.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programm on tasuline, hind 150 eurot klassi kohta. Buss Rakverest 162 eurot.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loomad
Putukad
Samblikud
Taimed
Toimumise aeg:Toimub aastaringselt, parim aeg on aprillist novembrini.
Sisestamise kuupäev:29.08.2016


Logi sisse