ÕUESÕPE – SUVI LINNAS

Nimi:ÕUESÕPE – SUVI LINNAS
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab peamisi suve tunnuseid ja oskab neid märgata.
  2. märkab ja tutvub suvisele linnaloodusele iseloomulike liikidega;
  3. vaatleb suvega seotud aastaajalisi nähtusi ja kirjeldab neid.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid,  sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega:

  • Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele.
  • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.
  • Liikumine – liikumismängud.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: õppemängu tegevuste tutvustamine, suvi meie kõige soojem aastaaeg.
  • Teema arendus: lapsed läbivad õpetaja juhendamisel Pernova Loodusmaja hoovialal õppemängu, kus erinevates punktides peavad vastama temaatilistele küsimustele või vaatlema loodusnähtusi, looduses esinevaid looma/taime liike: (ilm, temperatuur, linnud, puud, putukad, kahepaiksed, tiik jne).
  • Kokkuvõte: vestlusringi läbiviimine – mida lapsed märkasid.

Vahendid: luup, binokkel, pildimaterjal, termomeeter.

Otsingusõnad: loodusnähtus, putukas, lind, tiik, kahepaikne, taimed, puu, aastaaeg, suvetunnused.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:hooviala, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.
Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Muld
Õhk
Putukad
Samblikud
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:mai-juuni
Sisestamise kuupäev:05.11.2016


Logi sisse